Klaptilladelse til Søndre Løb sejlrende, Marstal Havn

26-10-2016

Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning har meddelt Marstal Havn en 5-årig tilladelse til at klappe (dumpe) i alt 30.000 m³ oprensningsmateriale fra Søndre Løb sejlrende. Klagefristen udløber 23. november 2016.

Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning har efter bestemmelserne i Havmiljøloven (BEK nr 950 af 27/06/2016) meddelt Marstal Havn en 5-årig tilladelse til at klappe (dumpe) i alt 30.000 m³ oprensningsmateriale fra Søndre Løb sejlrende. Klapningen skal ske efter nærmere angivne vilkår på den eksisterende klapplads Marstal Bugt (K_091_01).

Tilladelsen udløber den 24. november 2021.

Klaptilladelsen, der bl.a. indeholder klagevejledning, kan downloades her .

Yderligere informationer om tilladelsen kan fås hos Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning, tlf. 93588139. 

Tilladelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af enhver, der må antages at have en individuel væsentlig interesse i sagens udfald. Klage skal ske via Klageportalen, som herefter giver Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning direkte besked. Klager er pålagt et gebyr. Nærmere information om klagemuligheder og gebyr findes på www.nmkn.dk .

Klagefristen udløber 23. november 2016.