Hastighedsopgradering af det københavnske S-banenet er ikke VVM-pligtig

10-10-2016

Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning har afgjort, at Banedanmarks hastighedsopgradering af det københavnske S-banenet ikke er VVM-pligtig

Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning (SVANA) har modtaget Banedanmarks anmeldelse via 24 berørte kommuner om hastighedsopgradering af det københavnske S-banenet. I projektet indgår en række mindre anlægsarbejder..

Projektet er omfattet af VVM-bekendtgørelsens (bekendtgørelse nr.957 af 27. juni 2016) bilag 2, Pkt. 11

a) Anlægsarbejder i byzone, herunder opførelse af butikscentre og parkeringspladser og

b) Anlæg af jernbaner og anlæg til kombineret transport og af intermodale terminaler.

SVANA skal derfor vurdere, om projektet kan påvirke miljøet væsentligt og dermed er VVM-pligtigt, jf. VVM-bekendtgørelsens § 3, stk. 1. Det sker i en særlig proces kaldet en screening.

Anmeldelsen er indgivet i henhold til § 2 i VVM-bekendtgørelse. Anmeldelsen er fremsendt til SVANA, som i den konkrete sag - jf. VVM-bekendtgørelsens § 11 stk. 1 (Anlæg, hvor staten, er bygherre) varetager VVM-kompetencen.

SVANA har på baggrund af en VVM-screening vurderet, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke er VVM-pligtigt. Afgørelsen er truffet efter § 3 i VVM-bekendtgørelsen.

SVANA afgørelse og anmeldelsen kan ses her på siden eller kan fås ved henvendelse til SVANA via mail: , som også kan give yderligere oplysninger om projektet.

Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen jf. planlovens §§ 58 og 59.

Klagefristen er 4 uger fra afgørelsens offentlige bekendtgørelse på SVANAs hjemmeside.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Natur- og Miljøklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk . Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk . Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk , ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 500. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Gebyret tilbagebetales, hvis klageren får helt eller delvist medhold. Vejledning om klageregler og gebyrordning kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk . Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes 

SVANAs afgørelse kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra afgørelsens offentlige bekendtgørelse.

Afgørelse

Sagens resterende dokumenter kan finder her:

Screeningsnotat - støj og vibrationer

Hillerødlinjen:
Anmeldelse
Myndighedsscreeningsskema

 

Farumlinjen:
Anmeldelse
Myndighedsscreeningsskema

Ringbanen:
Anmeldelse
Myndighedsscreeningsskema

Køgelinjen:
Anmeldelse
Myndighedsscreeningsskema

Høje Taastruplinjen:
Anmeldelse
Myndighedsscreeningsskema


Frederikssundlinjen:

Anmeldelse

Myndighedsscreeningsskema


Klampenborglinjen:

Anmeldelse

Myndighedsscreeningsskema