Grænseoverskridende høring fra Tyskland vedrørende Natura 2000 plan i Østersøen

25-10-2016

Schleswig-Holstein Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume har sendt vedlagte delforvaltningsplan for Baltiske Fauna-Flora- Habitatområde ”DE- 1832-322 Walkyriengrund” i høring.

Se vedlagte dokument:

Henv. fra Landesregierung Schleswig-Holstein [DOK5975094].pdf  

Naturstyrelsen formidler høringen i medfør af § 5, stk. 2, i lovbekendtgørelse nr. 1533 af 10. december 2015 om miljøvurdering af planer og programmer. 

Naturstyrelsen har bedt Schleswig-Holstein Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume om en dansk eller engelsk oversættelse af materialet. Hvis en sådan modtages, vil det blive lagt på denne annoncering.

Evt. bemærkninger skal være Naturstyrelsen i hænde senest d. 16. december  2016 og bedes fremsendt til  , cc