Miljøanlæg Ravnshøj – Indledning af revurdering af miljøgodkendelse

13-10-2016

Miljøanlæg Ravnshøj, Stenvej 8, 9900 Frederikshavn, skal have revurderet sin Miljøgodkendelse til udvidelse af Ravnshøj Losseplads af 7. oktober 2009 i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 528 af 27. maj 2016 om håndtering af udvindingsaffald.
Frist for henvendelse på baggrund af denne annonce er den 11. november 2016.

Opstart af revurdering

Miljøstyrelsen tager Miljøgodkendelse til udvidelse af Ravnshøj Losseplads, Stenvej 8, 9900 Frederikshavn op til en revurdering i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 528 af 27. maj 2016 om håndtering af udvindingsaffald.

Revurderingen sker alene for den del af miljøgodkendelsen, der omfatter deponering af affaldstyper hørende under EAK koderne 01 Affald fra efterforskning, minedrift, brydning og fysisk og kemisk behandling af mineraler.

Når revurderingen af miljøgodkendelsen er færdig, bliver afgørelsen annonceret med en klagefrist på 4 uger. Ønsker du forinden at modtage udkastet til afgørelse, skal du rette henvendelse til Miljøstyrelsen senest den 11. november 2016. Det giver dig mulighed for at få udkastet til høring i 2 uger og kommentere på udkastet i løbet af de 2 uger.

Retten til at se sagens akter, sker med de begrænsninger, der fremgår af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger. Det gælder både i forhold til udkastet til afgørelse og eventuelt supplerende materiale.

Vi gør opmærksom på, at der er åbenhed i Miljøstyrelsens sagsbehandling, og at høringssvar i miljøsager er omfattet af reglerne om aktindsigt. For god ordens skyld skal vi derfor oplyse, at tilkendegivelser samt navn og adresse på hvem, der er kommet med tilkendegivelse vedr. sagen, vil kunne optræde i Miljøstyrelsens afgørelse, som bl.a. offentliggøres på www.mst.dk/annoncer . Enhver, som er interesseret, kan bede om at få en kopi af indkomne høringssvar. Derudover vil modtagne bemærkninger kunne blive forelagt ansøgeren til kommentering, hvis vi skønner, at det er nødvendigt.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk . Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Henvendelse om revurderingen

Kommentarer, spørgsmål og anmodninger om at se sagen eller at få tilsendt udkastet til afgørelse skal rettes til Miljøstyrelsen Virksomheder, Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg eller .

Anfør venligst dit navn og adresse samt j. nr. MST-1271-00397 på henvendelsen.

Henvendelsen skal være modtaget senest den 11. november 2016