DuPont Nutrition Biosciences Aps: Afgørelse om ingen miljøgodkendelsespligt

13-10-2016

Miljøstyrelsen har truffet afgørelse for DuPont Nutrition Biosciences, Tårnvej 25, 7200 Grindsted om ingen miljøgodkendelsespligt for udskiftning af brænder i kedel og skorsten.
Klage skal være modtaget senest den 10. november 2016.

Ingen miljøgodkendelsespligt

Miljøstyrelsen har vurderet, at DuPont Nutrition Biosciences Aps, Tårnvej 25, 7200 Grindsted ka n udskifte brænder i kedel og skorsten til hedtolieanlæg i dimodanfabrikken. Brænderen får ved udskiftningen en større effekt. 
Udskiftningen kan ske uden, at der skal meddeles miljøgodkendelse.

- læs afgørelsen for DuPont Nutrition Biosciences Aps

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk . Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

Miljøgodkendelse
Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens §§ 98 – 100. Klageberettiget er bl.a. enhver med individuel, væsentlig interesse i sagen.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Natur- og Miljøklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af  www.nmkn.dk . Klageportalen ligger på  www.borger.dk  og  www.virk.dk . Du logger på  www.borger.dk  eller  www.virk.dk , ligesom du plejer, typisk med NEM-ID.

Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 500. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagen skal være modtaget senest den 10. november 2016.

Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside ( http://nmkn.dk/klage/ ).