NLMK DanSteel A/S – Indledning af revurdering af miljøgodkendelse

12-10-2016

NLMK DanSteel A/S, Havnegade 33, 3300 Frederiksværk skal have revurderet sin miljøgodkendelse af 21. november 2006.
Frist for henvendelse på baggrund af denne annonce er torsdag den 27. oktober 2016.

Opstart af revurdering

Miljøstyrelsen tager miljøgodkendelsen af 21. november 2006 af NLMK DanSteel A/S, Havnegade 33, 3300 Frederiksværk, op til en rutinemæssig revurdering. Ved revurderingen overføres, ændres eller slettes vilkår i miljøgodkendelsen, og der kan meddeles nye vilkår. Som grundlag for revurderingen har C7 Consulting på vegne af NLMK DanSteel A/S indsendt en opdateret miljøteknisk beskrivelse.

Når revurderingen af miljøgodkendelsen er færdig, bliver afgørelsen annonceret med en klagefrist på 4 uger. Ønsker du forinden at modtage udkastet til afgørelse, skal du rette henvendelse til Miljøstyrelsen senest den 27. oktober 2016. Det giver dig mulighed for at få udkastet til høring i to uger og kommentere på udkastet i løbet af de 2 uger.

Retten til at se sagens akter, sker med de begrænsninger, der fremgår af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger. Det gælder både i forhold til udkastet til afgørelse og eventuelt supplerende materiale.

Vi gør opmærksom på, at der er åbenhed i Miljøstyrelsens sagsbehandling, og at høringssvar i miljøsager er omfattet af reglerne om aktindsigt. For god ordens skyld skal vi derfor oplyse, at tilkendegivelser samt navn og adresse på hvem, der er kommet med tilkendegivelse vedr. sagen, vil kunne optræde i Miljøstyrelsens afgørelse, som bl.a. offentliggøres på www.mst.dk/annoncer . Enhver, som er interesseret, kan bede om at få en kopi af indkomne høringssvar. Derudover vil modtagne bemærkninger kunne blive forelagt ansøgeren til kommentering, hvis vi skønner, at det er nødvendigt.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk . Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Henvendelse om revurderingen

Kommentarer, spørgsmål og anmodninger om at se sagen eller at få tilsendt udkastet til afgørelse skal rettes til Miljøstyrelsen Virksomheder, Strandgade 29, 1401 København K eller .

Anfør venligst dit navn og adresse samt j. nr.: MST-1271-00394 på henvendelsen.

Henvendelsen skal være modtaget senest den 27. oktober 2016