YARA Danmark Gødning A/S – Vordingborg : Miljøgodkendelse og vurdering efter VVM-reglerne

06-10-2016

Miljøstyrelsen har givet YARA Danmark Gødning A/S afdeling på Vordingborg Havn, Brovejen 18, 4760 Vordingborg miljøgodkendelse og truffet afgørelse om, at der ikke er VVM-pligt for etablering og drift af fase 2 på YARA’s gødningsterminal på Vordingborg Havn.
En eventuel klage skal være modtaget senest den 3. november 2016.

Miljøgodkendelse

Miljøstyrelsen har givet YARA Danmark Gødning A/S afdeling på Vordingborg Havn,  Brovejen 18, 4760 Vordingborg  miljøgodkendelse til etablering.

Virksomheden har nu fået råderet over det areal der beskrives som fase 2 i VVM-redegørelsen (VVM-redegørelse for Gødningsterminal på Vordingborg Havn, december 2015,) det var ikke tilfældet tidligere. Etablering og ibrugtagning af terminalens område mrk. fase 2 betyder ændringer af de ISO risikokurver der fremgår af den gældende miljøgodkendelse af 29. februar 2016. Ændringen omfatter tillige en ændring af den interne kørevej og udlevering. De ændringer af ISO-kurver, der foretages ligger indenfor de rammer, der er forudsat i kapitel 6 i VVM-redegørelsen men udenfor de bestemmelser der fremgår af vilkår N1 i virksomhedens miljøgodkendelse af 29. februar 2016. Det betyder derfor at dette vilkår skal ændres. Den mængde gødning, der håndteres er uændret.

- Læs miljøgodkendelsen for YARA Danmark Gødning A/S – Vordingborg  

Afgørelser efter VVM-bekendtgørelsens regler

Miljøstyrelsen vurdere at det anmeldte projekt er i overensstemmelse med det projekt og de vurderinger der er gennemført og beskrevet i VVM-redegørelsen: ”Miljø-og Fødevareministeriet, Miljøstyrelsen: ”VVM-redegørelse for gødningsterminal på Vordingborg havn”, December 2015” Den anmeldte fase 2 giver derfor ikke anledning til fornyet behandling efter VVM-bekendtgørelsens bestemmelser.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk . Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

Miljøgodkendelse
Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens §§ 98 – 100. Klageberettiget er bl.a. enhver med individuel, væsentlig interesse i sagen.

Afgørelse om ikke VVM-pligt

Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen jf. planlovens § 58.

Fælles

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Natur- og Miljøklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk . Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk . Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk , ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 500. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagen skal være modtaget senest den 03. november 2016.

Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside ( http://nmkn.dk/klage/ ).