YARA Danmark A/S: VVM-redegørelse og udstedelse af miljøgodkendelse til virksomhedens anlæg på Randers Havn

06-10-2016

Miljøstyrelsen har gennemført en VVM-proces for etablering af en ny telthal med uændret oplag af samlede gødning mængde, hvor andel af oplag af AXAN udvides fra 14.000 tons /år til 30.000 pr. år På den baggrund har Miljøstyrelsen givet YARA Danmark A/S , miljøgodkendelse til etablering af en ny telthal på YARA’s gødningsterminal på Randers Havn, Tronholmen 59, 8900 Randers.
Klage skal være modtaget senest den 3. november 2016.

Miljøgodkendelse

Miljøstyrelsen har efter to offentlige høringer og en vurdering af de samlede miljømæssige konsekvenser afgjort, at udvidelsen af gødning terminalen med en ny telthal samt udvidelse af oplag af AXAN vil kunne gennemføres under hensyn til det omgivende miljø  på de vilkår der fremgår af miljøgodkendelsen.

Miljøstyrelsen har givet YARA Danmark  A/S miljøgodkendelse til at have oplag omfattet af risikobekendtgørelsen på virksomhedens Miljøgodkendelserne meddeles som afslutning på en gennemført VVM-proces og risikosagsbehandling på YARA’ s gødningsterminal på Randers Havn, Tronholmen 59, 8900 Randers. VVM-redegørelsen og den sammenfattende redegørelse udgør i forening beslutningsgrundlagt for afgørelsen.

- Miljøgodkendelse for YARA Danmarks gødningsterminal på Randers Havn.
- Sammenfattende redegørelse
- VVM-redegørelse

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk . Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen jf. planlovens § 59.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Natur- og Miljøklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk . Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk . Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk , ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 500. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagen skal være modtaget senest den 3. november 2016.

Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside ( http://nmkn.dk/klage/ ).