Supplerende idefase for VVM-processen for Viking Link

25-11-2016

Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning udsender hermed supplerende idefase for VVM-processen for Viking Link for nyt alternativt design af omformerstationen ved Revsing

Viking Link er en stærkstrømsforbindelse, som skal forbinde el-nettet i Danmark og England og har til formål at kunne udligne produktionen af grøn energi og forbedre forsyningssikkerheden generelt.

I forbindelse med udarbejdelsen af en Vurdering af Virkninger på Miljøet (VVM-redegørelse) for projektet er der i perioden den 30. maj til den 28. juni 2016 gennemført en offentlighedsfase med indkaldelse af ideer og forslag til VVM-redegørelsens indhold. Som en del af denne idefase kom der et forslag om et alternativ kabeltrace nord om Horne og der har derfor i perioden den 9. til 25. september 2016 blevet gennemført en supplerende idefase.

Siden denne offentlighedsfase har bygherren for den danske del af anlægget, Energinet.dk, udtrykt ønske om at se på mulighederne for et alternativt design af den kommende omformerstation ved Revsing. Konkret ønsker Energinet.dk at undersøge muligheden for at undlade facadebeklædning på store dele af stationsbygningen.

Dette er en væsentlig ændring i forhold til det design, som oprindeligt var tiltænkt, hvor størstedelen af stationsbygningen vil blive etableret med facadebeklædning og derfor gennemfører Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning (SVANA) nu endnu en supplerende idefase. Baggrunden for at undersøge dette alternative design kommer udelukkende fra Energinet.dk’s ønske om at finde mulige projektbesparelser.

De dele af stationen, som ikke beklædes med facadeelementer, vil komme til at fremstå med indblik til det tekniske anlæg, men vil samtidig reducere omfanget af den massive omformerstationsbygning. Det visuelle indtryk af en station med facadebeklædning kan være et andet, end hvis det tekniske anlæg på stationen fremstår uden facadebeklædning. For at give et indtryk af, hvordan både den lukkede station og den mere åbne station kommer til at se ud, vil Energinet.dk i VVM-redegørelsen lave visualiseringer af begge muligheder.

Ændringerne i facadebeklædningen forventes ikke at ændre på omformerstationens byggefelt på 200x200 m eller på den maksimale højde på 24 m. Omformerstationen vil i drift uanset design overholde Vejen Kommunes støjkrav.

Herunder er vist forslag til placering af stationen. Delområdet med blå streg omkring vil forblive et lukket anlæg, mens de øvrige dele af stationen kan være åbne anlæg, hvor de tekniske elementer vil kunne ses fra omgivelserne.

SVANA orienterer hermed myndigheder, interessenter og borgere omkring dette alternative design af omformerstation og giver mulighed for at fremsende eventuelle bemærkninger hertil.

Skriftlige bemærkninger kan sendes til SVANA, Haraldsgade 53, 2100 København Ø eller som e-mail til . Anfør venligst emnet: VVM-redegørelse for Viking Link, J.nr. SVANA-131-00017. Bemærkninger skal være SVANA i hænde senest den. 12. december 2016.

Idéoplægget, der blev annonceret d. 30. maj 2016 kan ses her på SVANAs hjemmeside www.svana.dk, under Natur/Planlægning/Miljøvurdering og VVM/VVM/Igangværende VVM-sager/Viking Link.