Høring vedrørende vejledning om råstofindvinding på land

21-11-2016

Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning (SVANA) er ved at revidere Vejledning om Administration af råstofloven fra 2012. SVANA har nedsat en arbejdsgruppe med deltagelse fra regioner, kommuner, Danske Råstoffer og DI til at bistå med arbejdet. 

Et af hovedformålene med revisionen er at følge op på ændringen af råstofloven i 2014, hvor kompetencen til at træffe afgørelse om tilladelse til råstofindvinding på land blev flyttet fra kommunerne til regionerne. Arbejdet er derfor startet med en revision af vejledningens kapitel 9 om sagsbehandling, idet der er et stort behov for, at samarbejdet mellem regionerne og andre myndigheder, særlig kommunerne, bliver beskrevet.

SVANA har d. 19. november udsendt udkast til to kapitler i høring hos relevante myndigheder og organisationer m.v. De to kapitler omhandler hhv. regionens sagsbehandling af ansøgninger om erhvervsmæssig indvinding og regionens samordningspligt og samarbejdet med andre myndigheder i øvrigt. Planen er, at disse to kapitler kan udsendes i en foreløbig form i starten af 2017 og fungere som vejledning for myndighederne, indtil den samlede reviderede vejledning foreligger senere på året. 

Se kapitlet om regionens sagsbehandling her .

Se kapitlet om regionens samordningspligt her .

Det er planen at udarbejde en bekendtgørelse, som samler de nuværende regler i ansøgningsbekendtgørelsen og administrationscirkulæret og udbygger reglerne om samordningspligten. Et udkast til bekendtgørelse forventes at kunne udsendes i foråret 2017. I det vedlagte udkast til kapitel om samordningspligten er der taget udgangspunkt i det gældende administrationscirkulære. Kapitlet vil derfor blive udbygget og justeret i den endelige vejledning. Et udkast til samlet revideret vejledning vil blive udsendt i høring enten samtidig bekendtgørelsesudkastet, eller når bekendtgørelsesudkastet har være i høring.

Høringsfristen er 16. december 2016 og høringssvar bedes sendt til cc. .