Afgørelse om at ændringer på møllestørrelser ved Måde, Esbjerg ikke er VVM-pligtige

16-11-2016

Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning har afgjort, at ændringer på møllestørrelser ved Måde, Esbjerg Kommune ikke er VVM-pligtige

Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning (SVANA) har den 9. september 2016 mod­taget anmeldelse via Esbjerg Kommune om mindre ændringer af stør­relsen på 2 af 4 møller i mølleområdet ved Måde, matr. nr. 2f og 2i, Måde jorder. Ændringerne medfører, at der kan stilles møller op med en smule ændrede dimensioner ift. den oprindelige VVM-tilladelse, således at de to nye møller kan få samme dimensioner som de 2 allerede opstillede møller. 

Projektet er omfattet af VVM-bekendtgørelsens bilag 2, 14; listepunkt bilag 1 pkt. 38 (bekendtgørelse nr.957 af 27. juni 2016). SVANA skal derfor vurdere, om projektet kan påvirke miljøet væsentligt og dermed er VVM-pligtigt, jf. VVM-bekendtgørelsens § 3, stk. 1. Det sker i en særlig proces kaldet en screening. 

Anmeldelsen er indgivet i henhold til § 2 i VVM-bekendtgørelse. Anmeldelsen er fremsendt til SVANA, som i den konkrete sag - jf. VVM-bekendtgørelsens § 11, stk. 1 pkt. 5 - varetager kommunalbestyrelsens opgaver og beføjelser for anlægget, fordi møllerne er højere end 150 m. 

Da der kun er tale om mindre ændringer i dimensionerne på møllerne ift. det allerede tilladte, har SVANA på baggrund af en VVM-screening vurderet, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke er VVM-pligtigt. Afgørelsen er truffet efter § 3 i VVM-bekendtgørelsen. 

SVANA afgørelse og anmeldelsen kan ses her på siden eller kan fås ved henvendelse til SVANA via mail: , som også kan give yderligere oplysninger om projektet.

 

Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen jf. planlovens §§ 58 og 59. 

Klagefristen er 4 uger fra afgørelsens offentlige bekendtgørelse på SVANAs hjemmeside. 

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Natur- og Miljøklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk . Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk . Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk , ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. 

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 500. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Gebyret tilbagebetales, hvis klageren får helt eller delvist medhold. Vejledning om klageregler og gebyrordning kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk . Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. 

SVANAs afgørelse kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra afgørelsens offentlige bekendtgørelse.

 

Sagens dokumenter

Afgørelse

Myndighedsscreeningsskema

Anmeldelse

Bilag til anmeldelsen