DanePork A/S: Ansøgning om miljøgodkendelse

29-11-2016

Danepork A/S - St. Lihme, St. Lihme Møllevej 13, 7183 Randbøl har søgt om miljøgodkendelse til at ændre på indretning og drift af slagteriet i forhold til det projekt, der blev miljøgodkendt den 18. marts 2016.
Høringsfrist udløber den 20. december 2016.

Ansøgning om miljøgodkendelse

Danepork A/S - St. Lihme, St. Lihme Møllevej 13, 7183 Randbøl, har søgt om  miljøgodkendelse til at ændre på indretning og drift af slagteriet i forhold til det projekt, der blev miljøgodkendt den 18. marts 2016.

Der ansøges om, at bygning 8a og 8b allerede bliver etableret i fase 1 i stedet for fase 3, hvilket vil medføre, at kørselsmønsteret ændres, og at en del mobile kilder i fase 1 vil blive flyttet indenfor. Samtidig ønskes etableringen af en række støjdæmpende foranstaltninger flyttet fra fase 2 og 3 til fase 1.

Der ansøges om etablering af et 200 m2 stort højlager, samt 600 m2 emballagelager i tilknytning til bygning 8.

Der ansøges om at etablere et forrenseanlæg længere mod nord. Dette vil indebære, at eksisterende forrenseanlæg og buffertank nedlægges, og der etableres en ny buffertank ved det nye forrenseanlæg.

Der søges om at etablere et køleanlæg ved bygning 8a.

Der søges om, at der kan stå en køletrailer på eldrift hhv. i læssegraven mod nord og i læssegraven mod syd hele døgnet.

Enhver har ret til at se ansøgningsmaterialet og eventuelt at kommentere det. Ansøgningsmaterialet vil blive fremsendt pr. mail eller evt. som papirudgave, såfremt det måtte ønskes, så snart vi har modtaget anmodning derom. Kommentarer skal gives senest 2 uger, fra man har fået materialet. Man kan også bede om at få tilsendt udkastet til afgørelse, når det foreligger. Enhver har ret til at kommentere udkastet inden 2 uger, fra det er modtaget.

Retten til at se sagens akter, sker med de begrænsninger, der fremgår af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger. Det gælder både i forhold til ansøgningen, udkastet til afgørelse og eventuelt supplerende materiale.

Vi gør opmærksom på, at der er åbenhed i Miljøstyrelsens sagsbehandling, og at høringssvar i miljøsager er omfattet af reglerne om aktindsigt. For god ordens skyld skal vi derfor oplyse, at tilkendegivelser samt navn og adresse på hvem, der er kommet med tilkendegivelsen vedr. sagen, vil kunne optræde i Miljøstyrelsens afgørelse, som bl.a. offentliggøres på www.mst.dk/annoncer . Enhver, som er interesseret, kan bede om at få en kopi af indkomne høringssvar. Derudover vil modtagne bemærkninger kunne blive forelagt ansøgeren til kommentering, hvis vi skønner, at det er nødvendigt.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk . Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Henvendelse om ansøgningen

Kommentarer, spørgsmål og anmodninger om at se sagen eller at få tilsendt udkastet til afgørelse skal rettes til Miljøstyrelsen Virksomheder, Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg eller eller på tlf. 72 54 40 00.

Anfør venligst dit navn og adresse samt MST-1270-02100 på henvendelsen.

Henvendelsen om at se ansøgningsmaterialet skal være modtaget senest den 20. december 2016.