Aalborg Portland: Ansøgning om miljøgodkendelse

28-11-2016

Aalborg Portland, Rørdalsvej 44, 9220 Aalborg Øst har søgt om miljøgodkendelse til øgede emissionsgrænseværdier samt ændring af vilkår for anvendelse af alternative brændsler på Aalborg Portland.
Høringsfrist udløber den 19. december 2016.

Ansøgning om miljøgodkendelse

Aalborg Portland, Rørdalsvej 44, 9220 Aalborg har søgt om miljøgodkendelse til øgede emissionsgrænseværdier for NOx, CO, SO 2 , NH 3 og støv samt ændring af muligheden for anvendelse af alternative brændsler på Aalborg Portland.

Enhver har ret til at se ansøgningsmaterialet og eventuelt at kommentere det. Ansøgningsmaterialet vil blive fremsendt pr. mail eller evt. som papirudgave, såfremt det måtte ønskes, så snart vi har modtaget anmodning derom. Kommentarer skal gives senest 2 uger, fra man har fået materialet. Man kan også bede om at få tilsendt udkastet til afgørelse, når det foreligger. Enhver har ret til at kommentere udkastet inden 2 uger, fra det er modtaget.

Retten til at se sagens akter, sker med de begrænsninger, der fremgår af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger. Det gælder både i forhold til udkastet til afgørelse og eventuelt supplerende materiale.

Vi gør opmærksom på, at der er åbenhed i Miljøstyrelsens sagsbehandling, og at høringssvar i miljøsager er omfattet af reglerne om aktindsigt. For god ordens skyld skal vi derfor oplyse, at tilkendegivelser samt navn og adresse på hvem, der er kommet med tilkendegivelsen vedr. sagen, vil kunne optræde i Miljøstyrelsens afgørelse, som bl.a. offentliggøres på www.mst.dk/annoncer . Enhver, som er interesseret, kan bede om at få en kopi af indkomne høringssvar. Derudover vil modtagne bemærkninger kunne blive forelagt ansøgeren til kommentering, hvis vi skønner, at det er nødvendigt.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelser offentliggøres udelukkende på www.mst.dk.

Henvendelse om ansøgningen

Kommentarer, spørgsmål og anmodninger om at se sagen eller at få tilsendt udkastet til afgørelse skal rettes til Miljøstyrelsen Virksomheder, Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg eller .

Anfør venligst dit navn og adresse samt MST-1270-01898 på henvendelsen.

Henvendelsen om at se ansøgningsmaterialet skal være modtaget senest den 19. december 2016.