Miljøanlæg Skagen – Skagen Genbrugsplads: Miljøgodkendelse og screeningsafgørelse om ikke VVM-pligt

18-03-2016

Miljøstyrelsen har givet Skagen Genbrugsplads, Buttervej 64, 9990 Skagen miljøgodkendelse og truffet afgørelse om, at der ikke er VVM-pligt til projekt vedrørende udvidelse af driftstiden på genbrugspladsen, så der kan holdes åbent på søn- og helligdage.
En eventuel klage skal være modtaget senest den 15. april 2016.

Miljøgodkendelse

Miljøstyrelsen har givet Skagen Genbrugsplads, Buttervej 64, 9990 Skagen, miljøgodkendelse til udvidelse af driftstiden, således at genbrugspladsen kan holde åbent på søn- og helligdage fra kl. 8.00 til kl. 16.00. Udvidelse af driftstiden kan ske i overensstemmelse med gældende vilkår for støj i Overgangsplan for deponeringsanlæg og revurdering af miljøgodkendelser for Skagen Miljøanlæg og Genbrugsplads, Buttervej 64, 9990 Skagen af 15. december 2009

- Læs miljøgodkendelsen for Skagen Genbrugsplads  

Screeningsafgørelse om ikke VVM-pligt

Miljøstyrelsen har samtidig meddelt afgørelse om, at projektet ikke kræver udarbejdelse af en særlig vurdering af projektets virkninger på miljøet (VVM-redegørelse), da det ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet jf. VVM-bekendtgørelsen nr. 1184 af 6. november 2014 § 2, stk. 2, pkt. 1 .  

- Screeningsafgørelse om ikke VVM-pligt for SKagen Genbrugsplads  

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelser og bygherres VVM-anmeldelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .
Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

Miljøgodkendelse
Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen.

Afgørelse om ikke VVM-pligt
Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen, for så vidt angår retlige spørgsmål.  
Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen jf. planlovens §§ 58 og 59.

Fælles
Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Natur- og Miljøklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af  www.nmkn.dk . Klageportalen ligger på  www.borger.dk  og  www.virk.dk . Du logger på  www.borger.dk  eller  www.virk.dk , ligesom du plejer, typisk med NEM-ID.. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 500. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagen skal være modtaget senest den 15. april 2016.

Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside ( http://nmkn.dk/klage/ ).