Koppers Denmark ApS: Afgørelse om udarbejdelse af basistilstandsrapport

18-03-2016

Miljøstyrelsen har afgjort, at Koppers Denmark ApS skal udarbejde basistilstandsrapport.
Klage skal være modtaget senest den 15. april 2016.

Basistilstandsrapport

Miljøstyrelsen revurderer i øjeblikket miljøgodkendelserne for Koppers Denmark ApS, Avernakke 1, 5800 Nyborg. Miljøstyrelsen skal i den forbindelse træffe afgørelse om, hvorvidt Koppers Denmark ApS skal udarbejde en basistilstandsrapport.

Miljøstyrelsen har som en del af Koppers Denmark ApS’ ajourførte miljøtekniske beskrivelse modtaget en opdateret liste over de farlige stoffer/blandinger af stoffer, som virksomheden bruger, fremstiller eller frigiver i forbindelse med de aktiviteter, som er omfattet af bilag 1 i godkendelsesbekendtgørelsen.

- afgørelse om basistilstandsrapport for Koppers Denmark ApS

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .
Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Natur- og Miljøklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af  www.nmkn.dk . Klageportalen ligger på  www.borger.dk  og  www.virk.dk . Du logger på  www.borger.dk  eller  www.virk.dk , ligesom du plejer, typisk med NEM-ID.  Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 500. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.  

Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.  

Klagen skal være modtaget senest den 15. april 2016.

Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside ( http://nmkn.dk/klage/ ).