DanePork A/S: Kommuneplantillæg og miljøgodkendelse til udvidelse af produktionen

21-03-2016

Miljøstyrelsen har på baggrund af en VVM-proces udstedt kommuneplantillæg for udvidelse af DanePork A/S’ slagteri i St. Lihme herunder omlægning af adgangsvej. På den baggrund har Miljøstyrelsen givet miljøgodkendelse til projektet, som omfatter en udvidelse af slagteriet i 3 etaper.
Eventuel klage over afgørelserne skal være modtaget senest den 18. april 2016.

Kommuneplantillæg

Miljøstyrelsen har udstedt kommuneplantillæg for udvidelse af DanePork A/S’ slagteri i St. Lihme samt omlægning af adgangsvej.

Miljøstyrelsen har efter to offentlige høringer og en vurdering af de samlede miljømæssige konsekvenser afgjort, at projektet vil kunne gennemføres under hensyn til det omgivende miljø på betingelse af, at adgangsvejen lægges om, så tung trafik fremover fortrinsvist ledes uden om St. Lihme.

Miljøhensynet er integreret i afgørelsen i form af retningslinjer og vilkår stillet i kommuneplantillæg og miljøgodkendelse, og idet kommuneplanretningslinjerne begrænser de miljømæssige konsekvenser til de rammer, der fremgår af VVM-redegørelsen.

Afgørelsen indebærer tilladelse til en øget driftstid og en større produktionskapacitet.

Miljøstyrelsen lægger derfor i afgørelsen blandt andet vægt på at gener ved øget driftstid og kapacitetsforøgelse imødegås ved, at;

  • projektet i alle tre etaper kan overholde vejledende grænseværdier for støj og lugt,
  • projektet i form af etableringen af en ny adgangsvej medfører en markant trafikal forbedring i St. Lihme, som samtidig betyder en reduceret risiko for støj- og lugtgener fra transporter til og fra slagteriet,
  • risikoen for lugtgener fra diffuse lugtkilder reduceres ved udbygningen af slagteriet (fra etape 2), da en række diffuse lugtkilder fremover føres til høj skorsten,
  • de forureningsbegrænsende foranstaltninger skal være etableret forud for påbegyndelse af den godkendte drift for den enkelte etape.  

Miljøgodkendelse

I forlængelse af udstedelsen af kommuneplantillægget har Miljøstyrelsen meddelt miljøgodkendelse (VVM-tilladelse) til udvidelse af DanePork A/S’ slagteri i St. Lihme. Tilladelsen er givet efter miljøbeskyttelseslovens § 33. Afgørelsen rummer udover tilladelse til udvidelse også tilladelse til øget afledning af overfladevand samt revision og ophævelse af flere tidligere meddelte vilkår for slagteriet.

Offentliggørelse

Afgørelser, kommuneplantillæg og den sammenfattende redegørelse offentliggøres på  www.mst.dk .
Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Udstedelsesbrev DanePork
Kommuneplantillæg DanePork
Miljøgodkendelse DanePork
Sammenfattende redegørelse DanePork
VVM-redegørelse fra offentlig høring (5. november 2015 til 4. januar 2016) DanePork

Klagevejledning

Afgørelse om udstedelse af kommuneplantillæg (VVM) kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen jf. planlovens §§ 58 og 59.

Miljøgodkendelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af;

  • ansøger
  • enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald
  • kommunalbestyrelsen og Sundhedsstyrelsen
  • landsdækkende foreninger og organisationer i det omfang, de har klageret over den konkrete afgørelse, jf. miljøbeskyttelseslovens §§ 99 og 100
  • lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø eller rekreative interesser som formål, og som har ønsket underretning om afgørelsen

For så vidt angår vilkår meddelt med hjemmel i §72 stk. 3, kan disse dog kun påklages af ansøgeren, kommunalbestyrelsen og enhver, med en væsentlig individuel interesse i sagens udfald.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Natur- og Miljøklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af  www.nmkn.dk . Klageportalen ligger på  www.borger.dk  og  www.virk.dk . Du logger på  www.borger.dk  eller  www.virk.dk , ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 500. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagen skal være modtaget senest den 18. april 2016.

Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside ( http://nmkn.dk/klage/ ).