H. Lundbeck A/S: Udstedelse af miljøgodkendelse (VVM)

15-03-2016

Miljøstyrelsen har gennemført en VVM-proces for H. Lundbeck A/S, Lumsås, Oddenvej 182, Nykøbing Sj. På den baggrund har Miljøstyrelsen givet virksomheden miljøgodkendelse til produktion af Nalmefene, forsøgsproduktioner generelt samt direkte udledning af spildevand.
VVM-tilladelsen erstattes i fuldt omfang af miljøgodkendelsen.
Klage skal være modtaget senest den 12. april 2016.

Miljøgodkendelse

Miljøstyrelsen har efter to offentlige høringer og en vurdering af de samlede miljømæssige konsekvenser afgjort, at der på Lundbeck A/S, Lumsås vil kunne gennemføres en ny produktion af Nalmefene, forsøgsproduktioner generelt samt udledes spildevand direkte til Kattegat under hensyn til det omgivende miljø på de vilkår, der fremgår af miljøgodkendelsen.  

Miljøstyrelsen har derfor givet H. Lundbeck A/S, Lumsås, Oddenvej 182, 4500 Nykøbing Sj. miljøgodkendelse til produktion af Nalmefene, forsøgsproduktioner generelt samt direkte udledning af spildevand  

Der er udarbejdet basistilstandsrapport i forbindelse med behandling af sagen.

- Miljøgodkendelse for H. Lundbeck A/S
- Sammenfattende redegørelse for H. Lundbeck A/S
- Ikke-teknisk resumé for H. Lundbeck A/S
- VVM-redegørelse for H. Lundbeck A/S

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelser offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .
Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Natur- og Miljøklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af  www.nmkn.dk . Klageportalen ligger på  www.borger.dk  og  www.virk.dk . Du logger på  www.borger.dk  eller  www.virk.dk , ligesom du plejer, typisk med NEM-ID.  Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 500. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagen skal være modtaget senest den 12. april 2016  

Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside ( http://nmkn.dk/klage/ ).