Stena Recycling A/S: Afgørelse om revurdering af miljøgodkendelse, miljøgodkendelse af udvidelser og afgørelse om ingen VVM-pligt

14-03-2016

Miljøstyrelsen har revurderet miljøgodkendelserne for Stena Recycling A/S, Plutovej 3, Grenaa og givet miljøgodkendelse uden VVM-pligt til produktionsudvidelser og øget omsætning.
Klage skal være modtaget senest den 11. april 2016.

Revurdering

Miljøstyrelsen har revurderet miljøgodkendelserne for Stena Recycling A/S, Plutovej 3, 8500 Grenaa. Ved revurderingen er den miljøtekniske beskrivelse blevet opdateret. Miljøstyrelsen har også revurderet vilkårene for miljøgodkendelsen, så de er tidssvarende.

Miljøgodkendelse

Miljøstyrelsen har givet Stena Recycling A/S, Plutovej 3, 8500 Grenaa miljøgodkendelse til etablering og drift af nyt behandlingsanlæg til shredderaffald samt øget omsætning på virksomheden. Der er meddelt godkendelse til døgndrift på det nye behandlingsanlæg, og den øgede omsætning medfører bl.a. øget lastning og losning af skibe på havnekajen.

- afgørelse om revurdering og miljøgodkendelse af Stena Recycling A/S
- bilag A, B, C og F til revurdering og  miljøgodkendelse

- afgørelse om ingen VVM-pligt for Stena Recycling A/S

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .
Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Natur- og Miljøklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af  www.nmkn.dk . Klageportalen ligger på  www.borger.dk  og  www.virk.dk . Du logger på  www.borger.dk  eller  www.virk.dk , ligesom du plejer, typisk med NEM-ID.  Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 500. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagen skal være modtaget senest den [Annoncedato+4 uger - Bemærk at en klagefrist ikke kan udløbe på søn- og helligdage. Den skal i så fald forlænges til den følgende hverdag].

Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside ( http://nmkn.dk/klage/ ).