Stena Recycling A/S: Ansøgning om miljøgodkendelse

14-03-2016

Stena Recycling A/S, Plutovej 3, 8500 Grenaa har søgt om miljøgodkendelse til at opstille et midlertidigt anlæg til at udsortere shredderaffald, indtil virksomheden har etableret og idriftsat sit nye SIS-anlæg, som er miljøgodkendt og annonceret 14. marts 2016.
Høringsfrist udløber den 11. april 2016.

Ansøgning om miljøgodkendelse

Stena Recycling A/S, Plutovej 3, 8500 Grenaa har søgt om midlertidig miljøgodkendelse til et anlæg til udsortering af shredderaffald. Der er tale om et mobilt anlæg, som ønskes placeret i en telthal. Der er søgt om, at det mobile anlæg kan være i drift indtil det netop godkendte SIS-anlæg er etableret og sat i drift.  Se anden annonce om Stena Recycling A/S 14. marts 2016.

Enhver har ret til at se ansøgningsmaterialet og eventuelt at kommentere det. Ansøgningsmaterialet vil blive fremsendt pr. mail eller evt. som papirudgave, såfremt det måtte ønskes, så snart vi har modtaget anmodning derom. Kommentarer skal gives senest 2 uger, fra man har fået materialet. Man kan også bede om at få tilsendt udkastet til afgørelse, når det foreligger. Enhver har ret til at kommentere udkastet inden 2 uger, fra det er modtaget.

Retten til at se sagens akter, sker med de begrænsninger, der fremgår af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger. Det gælder både i forhold til udkastet til afgørelse og eventuelt supplerende materiale.

Vi gør opmærksom på, at der er åbenhed i Miljøstyrelsens sagsbehandling, og at høringssvar i miljøsager er omfattet af reglerne om aktindsigt. For god ordens skyld skal vi derfor oplyse, at tilkendegivelser samt navn og adresse på hvem, der er kommet med tilkendegivelsen vedr. sagen, vil kunne optræde i Miljøstyrelsens afgørelse, som bl.a. offentliggøres på www.mst.dk/annoncer . Enhver, som er interesseret, kan bede om at få en kopi af indkomne høringssvar. Derudover vil modtagne bemærkninger kunne blive forelagt ansøgeren til kommentering, hvis vi skønner, at det er nødvendigt.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelser offentliggøres udelukkende på www.mst.dk.

Henvendelse om ansøgningen

Kommentarer, spørgsmål og anmodninger om at se sagen eller at få tilsendt udkastet til afgørelse skal rettes til Miljøstyrelsen Virksomheder, Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg eller .

Anfør venligst dit navn og adresse samt MST-1270-01851 på henvendelsen.

Henvendelsen om at se ansøgningsmaterialet skal være modtaget senest den 11. april 2016.