CMC BIOLOGICS A/S: Afgørelse om ingen miljøgodkendelsespligt og ikke VVM-pligt

14-03-2016

Miljøstyrelsen har truffet afgørelse for CMC BIOLOGICS A/S, Vandtårnsvej 83B, 2860 Søborg om ingen miljøgodkendelsespligt for mindre ombygning og produktionsudvidelse. Miljøstyrelsen har i den forbindelse vurderet, at det ansøgte er omfattet af eksisterende VVM.
Klage skal være modtaget senest den 11. april 2016.

Ingen miljøgodkendelsespligt

Miljøstyrelsen har vurderet, at CMC BIOLOGICS A/S Vandtårnsvej 83B, 2860 Søborg, ka n foretage mindre ombygning og produktionsudvidelse uden, at der skal meddeles miljøgodkendelse.

- læs afgørelse om ikke godkendelsespligt og ikke VVM-pligt for CMC BIOLOGICS A/S

Ingen VVM-pligt

Der er i 2014 foretaget en vurdering af virkningerne på miljøet af CMC BIOLOGICS A/S fabriksområde i Gladsaxe. Den gennemførte VVM omfatter en udbygning af virksomhedens aktiviteter, der var planlagt på daværende tidspunkt. VVM-redegørelsen blev vedtaget i 2014 som tillæg til Kommuneplan 2013 for Gladsaxe Kommune.

Miljøstyrelsen har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en ny, særlig vurdering af virkninger på miljøet (VVM-redegørelse) for ændringer i forbindelse med ombyg­ning til mindre produktionsudvidelse, herunder etablering af to nye bioreaktorer og nyt luftindtag og afkast. Til grund for denne vurdering ligger, at projektet ligger inden for rammer­ne af den VVM, der blev lavet i 2014 som tillæg til Kommuneplan 2013 for Gladsaxe Kommune. F.eks. er etablering af ekstra bioreaktor beskrevet i VVM’ens udviklingsplaner for 2014-2019, og produktionsudvidelsen medfører hverken nye råvarer eller væsentlige ændringer af miljøpåvirkninger fra virksom­heden.

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .
Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Natur- og Miljøklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af  www.nmkn.dk . Klageportalen ligger på  www.borger.dk  og  www.virk.dk . Du logger på  www.borger.dk  eller  www.virk.dk , ligesom du plejer, typisk med NEM-ID.

Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 500. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagen skal være modtaget senest den 11. april 2016.

Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside ( http://nmkn.dk/klage/ ).