Cheminova A/S – Indledning af revurdering af miljøgodkendelse

09-03-2016

Miljøstyrelsen tager miljøgodkendelserne af Cheminova A/S, Thyborønvej 78, Harboøre op til en rutinemæssig revurdering. Ved revurderingen overføres, ændres eller slettes vilkår i miljøgodkendelserne, og der kan meddeles nye vilkår.
Frist for henvendelse på baggrund af denne annonce er den 6. april 2016.

Opstart af revurdering

Cheminova A/S, Thyborønvej 78, 7673 Harboøre. skal have revurderet  sin miljøgodkendelse af 15. december 2006 (samlet revurdering af virksomhedens aktiviteter i 2006) samt efterfølgende meddelte miljøgodkendelser, hvor datoen for retsbeskyttelsen er udløbet, eksempelvis miljøgodkendelse af Triazolanlægget, som fremstiller svampebekæmpelsesmidlerne Flutriafol og Fluazinam.

Herudover vil der for øvrige nyere miljøgodkendelser ske en revurdering af, som ikke er retsbeskyttede, f.eks. vilkår om egenkontrol.

Miljøstyrelsen tager miljøgodkendelserne af Cheminova A/S, op til en rutinemæssig revurdering. Ved revurderingen overføres, ændres eller slettes vilkår i miljøgodkendelserne, og der kan meddeles nye vilkår.

Når revurderingen af miljøgodkendelsen er færdig, bliver afgørelsen annonceret med en klagefrist på 4 uger. Ønsker du forinden at modtage udkastet til afgørelse, skal du rette henvendelse til Miljøstyrelsen senest den 6. april 2016. Det giver dig mulighed for at få udkastet til høring i 4 uger og kommentere på udkastet i løbet af de 4 uger. Udkastet forventes tidligst at foreligge i 2017.

Retten til at se sagens akter sker med de begrænsninger, der fremgår af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger. Det gælder både i forhold til udkastet til afgørelse og eventuelt supplerende materiale. 

Vi gør opmærksom på, at der er åbenhed i Miljøstyrelsens sagsbehandling, og at høringssvar i miljøsager er omfattet af reglerne om aktindsigt. For god ordens skyld skal vi derfor oplyse, at tilkendegivelser samt navn og adresse på hvem, der er kommet med tilkendegivelse vedr. sagen, vil kunne optræde i Miljøstyrelsens afgørelse, som bl.a. offentliggøres på www.mst.dk/annoncer . Enhver, som er interesseret, kan bede om at få en kopi af indkomne høringssvar. Derudover vil modtagne bemærkninger kunne blive forelagt ansøgeren til kommentering, hvis vi skønner, at det er nødvendigt.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelser offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .

Henvendelse om revurderingen

Kommentarer, spørgsmål og anmodninger om at se sagen eller at få tilsendt udkastet til afgørelse skal rettes til Miljøstyrelsen Virksomheder, Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg eller .

Anfør venligst dit navn og adresse samt MST-1271-00381 på henvendelsen.

Henvendelsen skal være modtaget senest den 6. april 2016