Danish Crown A/S Rønne: Miljøgodkendelse og screeningsafgørelse om ikke VVM-pligt

07-03-2016

Miljøstyrelsen har givet Danish Crown A/S Rønne, Haslevej 19, 3700 Rønne miljøgodkendelse til etablering af nyt kølerum og omlægning fra 5 dages arbejdsuge til 4 dages arbejdsuge samt truffet afgørelse om, at der ikke er VVM-pligt for projektet.
En eventuel klage skal være modtaget senest den 4. april 2016.

Miljøgodkendelse

Miljøstyrelsen har givet Danish Crown Rønne miljøgodkendelse til etablering af et nyt kølerum samt omlægning fra 5 dages arbejdsuge til 4 dages arbejdsuge.

En omlægning af driften fra 5 dages arbejdsuge til 4 dages arbejdsuge og etablering af et nyt kølerum kan rummes inden for de eksisterende vilkår i Revurderet miljøgodkendelse af Danish Crown Rønne, Haslevej 19, 3700 Rønne, oktober 2004, Miljøgodkendelse af vilkårsændring af 16. juli 2014 samt afgørelse om sikkerhedsniveau af 11. december 2014.

- Læs miljøgodkendelsen for Danish Crown A/S Rønne

Screeningsafgørelse om ikke VVM-pligt

Miljøstyrelsen har samtidig meddelt afgørelse om, at projektet ikke kræver udarbejdelse af en særlig vurdering af projektets virkninger på miljøet (VVM-redegørelse), da det ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet jf. VVM-bekendtgørelsen nr. 1184 af 6. november 2014 § 2, stk. 2, pkt. 1.

- Screeningsafgørelse om ikke VVM-pligt for Danish Crown A/S Rønne
- VVM-anmeldelse for Danish Crown A/S Rønne

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelser og bygherres VVM-anmeldelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .
Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

Miljøgodkendelse
Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen.

Afgørelse om ikke VVM-pligt
Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen, for så vidt angår retlige spørgsmål.  

Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen jf. planlovens §§ 58 og 59.

Fælles
Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Natur- og Miljøklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af  www.nmkn.dk . Klageportalen ligger på  www.borger.dk  og  www.virk.dk . Du logger på  www.borger.dk  eller  www.virk.dk , ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 500. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagen skal være modtaget senest den 4. april 2016.

Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside ( http://nmkn.dk/klage/ ).