Saint-Gobain Denmark A/S: Miljøgodkendelse og afgørelse om ingen VVM-pligt

04-03-2016

Miljøstyrelsen har givet Saint-Gobain Denmark A/S miljøgodkendelse uden VVM-pligt til ændret grænseværdi for udledning af ammoniak på virksomhedens anlæg til produktion af letklinker.
Klage skal være modtaget senest den 1. april 2016.

Miljøgodkendelse

Miljøstyrelsen har givet Saint-Gobain Denmark A/S, Randersvej 75, 8940 Randers SV  miljøgodkendelse til højere grænseværdi for udledning af ammoniak mod tilsvarende mindre udledning af NOx, så depositionen af kvælstof er uændret.  

- læs miljøgodkendelsen for Saint-Gobain Denmark A/S

Ingen VVM-pligt

Miljøstyrelsen har truffet beslutning om, at der ikke skal udarbejdes en særlig vurdering af virkninger på miljøet (VVM-redegørelse) i forbindelse med den ændrede grænseværdi for udledning af ammoniak.

- afgørelse om ingen VVM-pligt for Saint-Gobain Denmark A/S

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .
Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Natur- og Miljøklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af  www.nmkn.dk . Klageportalen ligger på  www.borger.dk  og  www.virk.dk . Du logger på  www.borger.dk  eller  www.virk.dk , ligesom du plejer, typisk med NEM-ID.

Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 500. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagen skal være modtaget senest den 1. april 2016.

Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside ( http://nmkn.dk/klage/ ).