Københavns Lufthavne A/S: Screeningsafgørelse om ikke VVM-pligt og afgørelse om ændring af vilkår

02-03-2016

Miljøstyrelsen har truffet screeningsafgørelse om ikke VVM-pligt for projekt omhandlende nedrivning af Hangar 1 og udbygning af Finger E med 1. etape.
Miljøstyrelsen har truffet afgørelse om ændring af vilkår om makimal taxistøj i natperioden.
Klage skal være modtaget senest den 30. marts 2016.

Miljøstyrelsen har inden for styrelsens myndighedsområde (støj og luftforurening fra afvikling af flytrafik) truffet følgende afgørelser i forhold til Københavns Lufthavn A/S Lufthavnsboulevarden 6, 2770 Kastrup:

Ingen VVM-pligt

Miljøstyrelsen har truffet screeningsafgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en særlig vurdering af virkninger på miljøet (VVM-redegørelse) for projekt omhandlende nedrivning af Hangar 1 og udbygning af Finger E med 1. etape.

- læs afgørelse om ingen VVM-pligt

Vilkårsændring

Miljøstyrelsen har truffet afgørelse om af ændring af vilkår F1 om maksimal støj fra taxikørsel i natperioden i forbindelse med projekt om nedrivning af Hangar 1 og udbygning af Finger E med 1. etape.

- læs afgørelsen

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .
Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Natur- og Miljøklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk . Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk . Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk , ligesom du plejer, typisk med NEM-ID.  Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 500. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagen skal være modtaget senest den 30. marts 2016.

Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside ( http://nmkn.dk/klage/ ).