Ardagh Glass Holmegaard A/S: Miljøgodkendelse og afgørelse om ingen VVM-pligt

02-03-2016

Miljøstyrelsen har givet Ardagh Glass Holmegaard A/S, Glasværksvej 4684 Holme Olstrup miljøgodkendelse uden VVM-pligt til genanvendelse af filterstøv i glasproduktionen.
Klage skal være modtaget senest den 30. marts 2016.

Miljøgodkendelse

Miljøstyrelsen har givet  Ardagh Glass Holmegaard A/S, Glasværksvej 4684 Holme Olstrup miljøgodkendelse til genanvendelse af filterstøv i glasproduktionen.

- læs miljøgodkendelsen for Ardagh Glass Holmegaard A/S

Ingen VVM-pligt

Miljøstyrelsen har truffet beslutning om, at der ikke skal udarbejdes en særlig vurdering af virkninger på miljøet (VVM-redegørelse) for, at Ardagh Glass Holmegaard A/S, Glasværksvej 4684 Holme Olstrup kan genanvende filterstøv i glasproduktionen.

- afgørelse om ingen VVM-pligt for Ardagh Glass Holmegaard A/S

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .
Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Natur- og Miljøklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk . Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk . Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk , ligesom du plejer, typisk med NEM-ID.  Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 500. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagen skal være modtaget senest den 30. marts 2016.

Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside ( http://nmkn.dk/klage/ ).