Ny klagefrist for påbud om foranstaltninger mod spredning af genmodificeret raps fra en forsøgsdyrkning

19-05-2016

Miljøstyrelsen har meddelt påbud om foranstaltninger, herunder overvågning, fjernelse af planter og dampbehandling for at sikre mod spredning af genmodificeret raps. På grund af IT-fejl må påbuddet annonceres igen med ny klagefrist

Miljøstyrelsen har med påbud af 3. maj 2016 forlangt foranstaltninger, blandt andet i form af fjernelse af planter og dampbehandling af jorden i anledning af, at der på tre forsøgsplots i Holeby er blevet sået traditionel raps, der ved en fejl var blevet blandet med en genmodificeret raps.

Se påbuddet .

Denne afgørelse kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet, jf. § 30 i genteknologiloven. Afgørelsen blev annonceret på Miljøstyrelsens hjemmeside den 4. maj 2016, men som følge af en IT-fejl i Miljøstyrelsen er annoncen ikke udsendt til abonnenter m.v.

På grund af dette udsendes annoncen igen den 19. maj 2016, og klagefristen ændres dermed til den 16. juni 2016 .

Afgørelsen bliver ikke ændret.

Afgørelsen kan påklages af afgørelsens adressat, enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald, og berørte kommunalbestyrelser (i denne sag af Lolland Kommune).

Klage skal ske via Klageportalen. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk . Log på som sædvanlig, typisk med NEM-ID.

Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen.

Det koster kr. 500 at klage. Gebyret betales med betalingskort i Klageportalen.

Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis en klager ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal klageren sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden vi­de­resender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt anmodningen kan imødekommes.

Læs mere om gebyrordningen og klage på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside .