Novo Nordisk A/S: Ansøgning om miljøgodkendelse og afgørelse om ingen VVM-pligt

30-05-2016

Novo Nordisk A/S, Hallas Allé 1, 4400 Kalundborg, har søgt om miljøgodkendelse til tilbygning til JC10, etablering af nye kulfiltre og udendørs opstilling af (midlertidige) frostcontainere. Miljøstyrelsen har i den forbindelse vurderet, at det ansøgte er omfattet af eksisterende VVM.
Høringsfrist for ansøgning om miljøgodkendelse udløber den 20. juni 2016.
Klagefrist for afgørelse om ikke VVM-pligt udløber den 27. juni 2016.

Ansøgning om miljøgodkendelse

Novo Nordisk A/S har søgt om miljøgodkendelse til en tilbygning til JC10 til udvidelse af blanderiet i bygningen, inkl. etablering af nye kulfiltre. Yderligere placeres midlertidigt tre frostcontainere udendørs.

Enhver har ret til at se ansøgningsmaterialet og eventuelt at kommentere det. Ansøgningsmaterialet vil blive fremsendt pr. mail eller evt. som papirudgave, såfremt det måtte ønskes, så snart vi har modtaget anmodning derom. Kommentarer skal gives senest 2 uger, fra man har fået materialet. Man kan også bede om at få tilsendt udkastet til afgørelse, når det foreligger. Enhver har ret til at kommentere udkastet inden 2 uger, fra det er modtaget.

Retten til at se sagens akter, sker med de begrænsninger, der fremgår af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger. Det gælder både i forhold til udkastet til afgørelse og eventuelt supplerende materiale.

Vi gør opmærksom på, at der er åbenhed i Miljøstyrelsens sagsbehandling, og at høringssvar i miljøsager er omfattet af reglerne om aktindsigt. For god ordens skyld skal vi derfor oplyse, at tilkendegivelser samt navn og adresse på hvem, der er kommet med tilkendegivelsen vedr. sagen, vil kunne optræde i Miljøstyrelsens afgørelse, som bl.a. offentliggøres på www.mst.dk/annoncer . Enhver, som er interesseret, kan bede om at få en kopi af indkomne høringssvar. Derudover vil modtagne bemærkninger kunne blive forelagt ansøgeren til kommentering, hvis vi skønner, at det er nødvendigt.

Ingen VVM-pligt

Miljøstyrelsen har truffet beslutning om, at der ikke skal udarbejdes en særlig vurdering af virkninger på miljøet (VVM-redegørelse) for etablering af tilbygning til JC10, etablering af nye kulfiltre og udendørs opstilling af (midlertidige) frostcontainere

Til grund for Miljøstyrelsens afgørelse ligger, at VVM-tilladelsen fra 2002 omfatter udbygninger af virksomhedens aktiviteter, der var planlagt på daværende tidspunkt, herunder forøgelse af kapaciteten i JC.  

- afgørelse om ingen VVM-pligt (inkl. tilladelse til at påbegynde bygge- og anlægsarbejde)

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelser offentliggøres udelukkende på www.mst.dk.

Henvendelse om ansøgningen

Kommentarer, spørgsmål og anmodninger om at se sagen eller at få tilsendt udkastet til afgørelse skal rettes til Miljøstyrelsen Virksomheder,  Strandgade 29 • 1401 København K eller .

Anfør venligst dit navn og adresse samt j.nr. MST-1270-01843 på henvendelsen.

Henvendelsen om at se ansøgningsmaterialet skal være modtaget senest den 20. juni 2016.