H.C. Ørsted Værket: Afgørelse om ikke VVM-pligt

27-05-2016

Miljøstyrelsen har truffet afgørelse efter planloven om, at flytning af M/R-stationen på H.C. Ørsted Værket, Tømmergravsgade 4, 2450 København SV ikke kræver VVM-vurdering.
Klage over afgørelsen skal være modtaget senest den 24. juni 2016

Miljøstyrelsen har truffet afgørelse om, at flytning af M/R-stationen på H.C. Ørsted Værket ikke kræver VVM-vurdering. Værket anvender naturgas som brændsel i alle fyringsanlæggene. Naturgassen tilføres værket fra det overordnede gasnet via M/R-stationen, hvor trykket af naturgassen reduceres fra 55 bar til det tryk, der anvendes dels i kedelanlæg (4 bar), dels i gasturbineanlæg (24 bar).

 - læs: ”Afgørelse om at flytning af M/R-stationen på H.C. Ørsted Værket og tilhørende intern omlægning af gasrørledninger på værket ikke er VVM-pligtigt”  

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende på Miljøstyrelsens hjemmeside

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Natur- og Miljøklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af  www.nmkn.dk . Klageportalen ligger på  www.borger.dk  og  www.virk.dk . Du logger på  www.borger.dk  eller  www.virk.dk , ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 500. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagen skal være modtaget senest den 24. juni 2016.

Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside (http://nmkn.dk/klage/).