Novozymes A/S, Miljøteknik, Hallas Allé i Kalundborg: Udstedelse af miljøgodkendelse (VVM)

24-05-2016

Miljøstyrelsen har gennemført en VVM-proces for udvidelse af Novozymes A/S eksisterende renseanlæg og tilhørende hjælpeanlæg. På den baggrund har Miljøstyrelsen givet Novozymes A/S, Hallas Allé 1, 4400 Kalundborg miljøgodkendelse til udvidelse af den hydrauliske belastning af anlægget, som behandler spildevand fra Novozymes A/S og Novo Nordisk A/S produktioner i Kalundborg.
Klage skal være modtaget senest den 21. juni 2016.

Miljøgodkendelse

Miljøstyrelsen har efter to offentlige høringer og en vurdering af de samlede miljømæssige konsekvenser afgjort, at udvidelsen vil kunne gennemføres under hensyn til det omgivende miljø på betingelse af, at de i godkendelsen fastsatte vilkår overholdes.

Miljøstyrelsen har givet Novozymes A/S, Hallas Allé 1, 4400 Kalundborg miljøgodkendelse til at udvide den hydrauliske belastning af virksomhedens renseanlæg med 600.000 m 3 spildevand, hvorved behandlingskapaciteten forøges fra 3,9 mio. m 3 til 4,5 mio. m 3 spildevand. Forøgelsen omfatter bl.a. en ekstra efterklaringstank og en ny anaerob reaktor til biogas.

Godkendelsens vilkår er fastsat i overensstemmelse med relevante konklusioner om bedst tilgængelig teknik (BAT), navnlig BAT-konklusioner om spildevand- og luftrensning og dertil hørende styringssystemer, emissioner fra oplagring og energieffektivitet. Overordnet er det Miljøstyrelsens vurdering, at Novozymes A/S i høj grad anvender BAT som beskrevet i de relevante BREF-dokumenter.

- Miljøgodkendelse for Novozymes A/S
- Sammenfattende redegørelse for Novozymes A/S
- VVM-redegørelse for Novozymes A/S

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelser offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .
Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen jf. planlovens § 59.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Natur- og Miljøklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af  www.nmkn.dk . Klageportalen ligger på  www.borger.dk  og  www.virk.dk . Du logger på  www.borger.dk  eller  www.virk.dk , ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 500. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagen skal være modtaget senest den 21. juni 2016.

Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside ( http://nmkn.dk/klage/ ).