Novo Nordisk A/S Hillerød: Miljøgodkendelse og afgørelse om ingen VVM-pligt

20-05-2016

Miljøstyrelsen har givet Novo Nordisk A/S, Brennum Park 1, Hillerød miljøgodkendelse uden VVM-pligt til etablering af flex-crush anlæg.
Klage skal være modtaget senest den 17. juni 2016.

Miljøgodkendelse

Miljøstyrelsen har givet Novo Nordisk Hillerød Brennum Park 1, 3400 Hillerød  miljøgodkendelse til etablering af flex-crush anlæg til neddeling og sortering af kasserede injektionspenne, med henblik på at forbedre genanvendelsesmulighederne. Den videre oparbejdning til genanvendelse vil ske uden for Novo Nordisk A/S. Anlæg vil blive etablereret i eksisterende bygning i affaldsrum bygning 25 A.

- læs miljøgodkendelsen for Novo Nordisk A/S Hillerød

Ingen VVM-pligt

Miljøstyrelsen har truffet beslutning om, at der ikke skal udarbejdes en særlig vurdering af virkninger på miljøet (VVM-redegørelse) for etablering af flex-crush anlæg på Novo Nordisk A/S Brennum Park 1, Hillerød.

- afgørelse om ingen VVM-pligt
- VVM-screeningsnotat

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .
Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Natur- og Miljøklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk . Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk . Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk , ligesom du plejer, typisk med NEM-ID.  Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 500. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagen skal være modtaget senest den 17. juni 2016.

Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside ( http://nmkn.dk/klage/ ).