DanWEEE, Hovedgaden 501, 2640 Hedehusene Afgørelse efter planloven om at etablering af et shredderanlæg med tilhørende sorteringsanlæg m.m. ikke er VVM-pligtigt

19-05-2016

Miljøstyrelsen har truffet afgørelse efter planloven om, at etablering af et shredderanlæg med tilhørende sorteringsanlæg samt en ny fladskærmseparator m.m. på DanWEEE, Hovedgaden 501, 2640 Hedehusene, ikke kræver VVM-vurdering.
Klage over afgørelsen skal være modtaget senest den 16. juni 2016

Miljøstyrelsen har truffet afgørelse om, at etablering af et shredderanlæg med tilhørende sorteringsanlæg m.m. på DanWEEE, Hovedgaden 501, 2640 Hedehusene, ikke er VVM-pligtigt.

  - læs afgørelse om at etablering af et nyt shredderanlæg med tilhørende sorteringsanlæg samt etablering af en ny fladskærmseparator m.m. ikke er VVM-pligtigt 

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende på Miljøstyrelsens hjemmeside

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Natur- og Miljøklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk . Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk . Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk , ligesom du plejer (typisk med NEM-ID). Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 500. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagen skal være modtaget senest den 16. juni 2016.

Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside (http://nmkn.dk/klage/).