Stena Recycling A/S: Miljøgodkendelse

18-05-2016

Miljøstyrelsen har givet Stena Recycling A/S, Plutovej 3. Grenaa miljøgodkendelse til opstilling af et mobilt anlæg til udsortering af shredderaffald. Anlægget skal bruges midlertidigt, mens Stena Recycling udskifter virksomhedens eksisterende sorteringsanlæg.
Klage skal være modtaget senest den 15. juni 2016

Miljøgodkendelse

Miljøstyrelsen har givet Stena Recycling A/S, Plutovej 3. 8500 Grenaa miljøgodkendelse til opstilling af et mobilt udsorteringsanlæg i en telthal. Anlægget skal bruges midlertidigt, mens Stena Recycling udskifter virksomhedens eksisterende sorteringsanlæg til nyt SIS-anlæg, som blev miljøgodkendt 14. marts 2016.

- læs miljøgodkendelse af Stena Recycling A/S
- bilag A - ansøgning om miljøgodkendelse

 Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .
Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.
 

Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Natur- og Miljøklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af  www.nmkn.dk . Klageportalen ligger på  www.borger.dk  og  www.virk.dk . Du logger på  www.borger.dk  eller  www.virk.dk , ligesom du plejer, typisk med NEM-ID.

Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 500. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagen skal være modtaget senest den 15. juni 2016.

Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside ( http://nmkn.dk/klage/ ).