SB Pork A/S: Miljøgodkendelse

04-05-2016

Miljøstyrelsen har givet SB Pork A/S, Markedsvej 9, 6650 Brørup miljøgodkendelse til opskæring af svin, samt udlevering af færdigvarer Kristi Himmelfartsdag den 5. maj 2016 i den normale arbejdstid fra kl 06.00 til kl 18.00, desuden gives der tilladelse til op til 2 kølebiler pr time i perioden 18.00 til kl 22.00.
Klage skal være modtaget senest den 1. juni 2016.

Miljøgodkendelse

Miljøstyrelsen har givet SB Pork A/S, Markedsvej 9, 6650 Brørup,  miljøgodkendelse til opskæring af svin, samt udlevering af færdigvarer i den normale arbejdstid fra kl 06.00 til kl 18.00 Kristi Himmelfartsdag den 5. maj 2016, desuden gives der tilladelse til op til 2 kølebiler pr time i perioden 18.00 til kl 22.00.

- læs miljøgodkendelse af SB Pork A/S

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .
Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Natur- og Miljøklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk . Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk . Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk , ligesom du plejer, typisk med NEM-ID.  Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 500. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagen skal være modtaget senest den 1. juni 2016.

Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside ( http://nmkn.dk/klage/ ).