A/S Dansk Shell– Ansøgning om miljøgodkendelse, dispensation til byggeri og afgørelse om ikke VVM-pligt

04-05-2016

A/S Dansk Shell, Havneterminalen, Kongensgade 113, 7000 Fredericia har søgt om miljøgodkendelse til etablering af et dampgenvindingsanlæg (VRU) til fjernelse af lugt og flygtige oliedampe (VOC) på Jetty 2, Shell Havneterminal. Virksomheden har efterfølgende søgt om dispensation til at starte bygge- og anlægsarbejdet, inden der foreligger en miljøgodkendelse. Miljøstyrelsen har i den forbindelse vurderet, at det ansøgte er omfattet af eksisterende VVM.

Frist for anmodning om at se ansøgningsmaterialet udløber den 25. maj 2016 kl. 16.00

Ansøgning om miljøgodkendelse

A/S Dansk Shell, Havneterminalen, Kongensgade 113, 7000 Fredericia har søgt om miljøgodkendelse til etablering af et dampgenvindingsanlæg (VRU) til fjernelse af lugt og flygtige oliedampe (VOC) på Jetty 2, Shell Havneterminal.

Enhver har ret til at se ansøgningsmaterialet og eventuelt at kommentere det. Ansøgningsmaterialet vil blive fremsendt pr. mail eller evt. som papirudgave, såfremt det måtte ønskes, så snart vi har modtaget anmodning derom. Kommentarer skal gives senest 2 uger, fra man har fået materialet. Man kan også bede om at få tilsendt udkastet til afgørelse, når det foreligger. Enhver har ret til at kommentere udkastet inden 2 uger, fra det er modtaget.

Retten til at se sagens akter, sker med de begrænsninger, der fremgår af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger. Det gælder både i forhold til udkastet til afgørelse og eventuelt supplerende materiale.

 

Dispensation til at påbegynde bygge- og anlægsarbejde

Miljøstyrelsen tillader, at virksomheden påbegynder bygge- og anlægsarbejder, før der foreligger en miljøgodkendelse af etablering af en VRU på Jetty 2, Shell Havneterminal, Kongensgade 113, 7000 Fredericia. Byggeriet sker på virksomhedens eget ansvar.

Baggrunden for dispensationen er Miljøstyrelsens vurderinger af, at der vil være en samlet positiv miljøpåvirkning, da der er tale om et projekt, der nedbringer lugt og luftforurening. Miljøstyrelsen vurderer desuden, at de mulige negative miljøpåvirkninger kan håndteres indenfor projektet.

-Tilladelse til at påbegynde bygge- og anlægsarbejdet

Ingen VVM-pligt

Miljøstyrelsen har truffet beslutning om, at der ikke skal udarbejdes en særlig vurdering af virkninger på miljøet (VVM-redegørelse) for etablering af en VRU på Jetty 2, Shell Havneterminal, Kongensgade 113, 7000 Fredericia.

- afgørelse om ingen VVM-pligt for A/S Dansk Shell

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .
Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Henvendelse om ansøgningen

Kommentarer, spørgsmål og anmodninger om at se sagen eller at få tilsendt udkastet til afgørelse skal rettes til:

Miljøstyrelsen

Strandgade 29

1401 København K

 

Anfør venligst dit navn og adresse samt J.nr. MST-1270-01894 på henvendelsen.

Henvendelsen om at se ansøgningsmaterialet skal være modtaget senest den 25. maj 2016 inden kl. 16.00.

Klagevejledning

I henhold til miljøbeskyttelseslovens § 33, stk. 2 kan tilladelsen til at påbegynde bygge- og anlægsarbejde, inden miljøgodkendelsen er meddelt, ikke påklages.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Natur- og Miljøklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk . Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk . Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk , ligesom du plejer, typisk med NEM-ID.

Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 500. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagen skal være modtaget senest den 1. juni 2016.

Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside ( http://nmkn.dk/klage/ ).