Randers Havn: Miljøgodkendelse og screeningsafgørelse om ikke VVM-pligt

30-06-2016

Miljøstyrelsen har givet Randers Havn, Kulholmvej 1, 8930 Randers Ø miljøgodkendelse og truffet afgørelse om, at der ikke er VVM-pligt til forhøjelse af digekroner og opfyldningshøjde på havbundssedimentdepot Paderup Enge beliggende Kristrup Engvej, matr. Nr. 56a, Romalt By, Kristrup.
En eventuel klage skal være modtaget senest den 28. juli 2016.

Miljøgodkendelse

Miljøstyrelsen har givet Randers Havn, Kulholmvej 1, 8930 Randers Ø miljøgodkendelse og truffet afgørelse om, at der ikke er VVM-pligt til forhøjelse af digekronerne fra nuværende 3,5 m DVR til 5,0 m DVR, og forøgelse af opfyldningshøjde fra nuværende 3,5 m DVR til 4,0 m DVR på havbundssedimentdepot Paderup Enge beliggende Kristrup Engvej, matr. Nr. 56a, Romalt By, Kristrup.

- Læs miljøgodkendelsen Randers Havn
- Bilag A Ansøgning om miljøgodkendelse/miljøteknisk beskrivelse Randers Havn

Screeningsafgørelse om ikke VVM-pligt

Miljøstyrelsen har samtidig meddelt afgørelse om, at projektet ikke kræver udarbejdelse af en særlig vurdering af projektets virkninger på miljøet (VVM-redegørelse), da det ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet jf. VVM-bekendtgørelsen nr. 1832 af 16. december 2015 § 3, stk. 1.

- Screeningsafgørelse om ikke VVM-pligt Randers Havn

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelser og bygherres VVM-anmeldelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .
Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

Miljøgodkendelse
Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens §§ 98 – 100. Klageberettiget er bl.a. enhver med individuel, væsentlig interesse i sagen.

Afgørelse om ikke VVM-pligt
Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen jf. planlovens § 58.

Fælles
Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Natur- og Miljøklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af  www.nmkn.dk . Klageportalen ligger på  www.borger.dk  og  www.virk.dk . Du logger på  www.borger.dk  eller  www.virk.dk , ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 500. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagen skal være modtaget senest den 28. juli 2016.

Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside ( http://nmkn.dk/klage/ ).