Frese Metal- og Stålstøberi A/S: Ansøgning om miljøgodkendelse

07-06-2016

Frese Metal- og Stålstøberi A/S, Strudsbergsvej 2, 4200 Slagelse har søgt om miljøgodkendelse til at opbevare 50 tons affaldsstøbesand (brugt støberisand) udendørs.
Høringsfrist udløber den 28. juni 2016

Ansøgning om miljøgodkendelse

Frese Metal- og Stålstøberi A/S, Strudsbergsvej 2, 4200 Slagelse har søgt om miljøgodkendelse til at opbevare 50 tons affaldsstøbesand (brugt støberisand) udendørs.

Enhver har ret til at se ansøgningsmaterialet og eventuelt at kommentere det. Ansøgningsmaterialet vil blive fremsendt pr. mail eller evt. som papirudgave, såfremt det måtte ønskes, så snart vi har modtaget anmodning derom. Kommentarer skal gives senest 2 uger, fra man har fået materialet. Man kan også bede om at få tilsendt udkastet til afgørelse, når det foreligger. Enhver har ret til at kommentere udkastet inden 2 uger, fra det er modtaget.

Retten til at se sagens akter, sker med de begrænsninger, der fremgår af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger. Det gælder både i forhold til udkastet til afgørelse og eventuelt supplerende materiale.

Vi gør opmærksom på, at der er åbenhed i Miljøstyrelsens sagsbehandling, og at høringssvar i miljøsager er omfattet af reglerne om aktindsigt. For god ordens skyld skal vi derfor oplyse, at tilkendegivelser samt navn og adresse på hvem, der er kommet med tilkendegivelsen vedr. sagen, vil kunne optræde i Miljøstyrelsens afgørelse, som bl.a. offentliggøres på www.mst.dk/annoncer . Enhver, som er interesseret, kan bede om at få en kopi af indkomne høringssvar. Derudover vil modtagne bemærkninger kunne blive forelagt ansøgeren til kommentering, hvis vi skønner, at det er nødvendigt.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelser offentliggøres udelukkende på www.mst.dk.

Henvendelse om ansøgningen

Kommentarer, spørgsmål og anmodninger om at se sagen eller at få tilsendt udkastet til afgørelse skal rettes til Miljøstyrelsen Virksomheder, Strandgade 19, 1401 København K eller .

Anfør venligst dit navn og adresse samt MST-1270-01945 på henvendelsen.

Henvendelsen om at se ansøgningsmaterialet skal være modtaget senest den 28. juni 2016.