Svanemølleværket: Afgørelse om at etablering af et nyt elkedelanlæg ikke kræver miljøgodkendelse, og afgørelse om at etablering af anlægget heller ikke er VVM-pligtigt

03-06-2016

Miljøstyrelsen har truffet afgørelse om, at etablering af et nyt elkedelanlæg på Svanemølleværket Lautrupsgade 1, 2100 København Ø, ikke er godkendelsespligt, og afgørelse om at etablering af anlægget ikke er VVM-pligtigt

Afgørelse om at miljøgodkendelse ikke er nødvendig

Miljøstyrelsen har  truffet afgørelse om, at Svanemølleværket Lautrupsgade 1, 2100 København Ø, kan etablere et nyt elkedelanlæg, uden at der skal meddeles miljøgodkendelse af anlægget.

- læs afgørelsen for Svanemølleværket

Screeningsafgørelse om ikke VVM-pligt

Miljøstyrelsen har samtidig meddelt afgørelse om, at etablering af elkedelanlægget ikke kræver udarbejdelse af en særlig vurdering af projektets virkninger på miljøet (VVM-redegørelse), da det ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet.

- screeningsafgørelse om ikke VVM-pligt for Svanemølleværket

Miljøstyrelsens afgørelser og bygherres VVM-anmeldelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Natur- og Miljøklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk . Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk . Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk , ligesom du plejer, typisk med NEM-ID.  Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 500. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagen skal være modtaget senest den 1. juli 2016.

Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside ( http://nmkn.dk/klage/ ).