Udbud om marin råstofkortlægning i Kattegat

13-07-2016

Styrelsen for Vand-og Naturforvaltning skal have gennemført en kortlægning af marine råstofressourcer og natur- og miljømæssige forhold i Kattegat.

Daværende Miljøministerie har i 2010-2015 gennemført marin råstofkortlægning i bl.a. Nordsøen, Kattegat og Øresund. 

I forlængelse af disse råstofkortlægninger, ønsker Miljø- og Fødevareministeriet som led i den marine statslige råstofkortlægning at gennemføre en kortlægning i Kattegat. Kortlægningen skal danne grundlag for en langsigtet forsynings- og indvindingsplanlægning, der på miljømæssig forsvarlig måde kan sikre landet fortsatte forsyningsmuligheder med råstoffer fra havbunden. Nærværende udbud og kravspecifikation omfatter denne marine kortlægningsindsats i Kattegat i 2016. Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning (SVANA), står for at udbyde den marine kortlægningsindsats, som primært er en geologisk råstofkortlægning, der sekundært også indbefatter en kortlægning af natur- og miljørelevant basisviden, som er relevant i forhold til den fremtidige råstofplanlægning.

Opgaven er delt i tre delopgaver:

1. Akustisk undersøgelse.

2. Punktundersøgelser til a) kalibrering og verifikation af akustisk undersøgelse, b) kortlægning af sedimentsammensætningen og kvaliteten af identificerede ressourceområder, c) vurdering af overfladesedimentets beskaffenhed, d) afgrænsning og beskrivelse af de undersøgte områders plante- og dyresamfund, samt EUNIS niveau 3.

3. Punktundersøgelser i den øvrige del af Kattegat uden for det afgrænsede undersøgelsesområde med henblik på at opnå en forbedret viden om sedimentsammensætningen og kvaliteten af andre spekulative ressourcer. 

Data indsamlet under de tre delopgaver skal efterfølgende tolkes og resultaterne afrapporteres til SVANA.

Spørgsmål og svar vedr. udbudsmateriale (opdateret 04/08 2016).

UDBUDSMATERIALE

Udbudsmaterialet består af følgende dokumenter:

Bilag til nærværende udbudsbetingelser:

Bilag 1: Skabelon til tilbudsbrev

Bilag 2:  Det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD)  (Bemærk at filen skal downloades, og åbnes gennem Europa-Kommissionens hjemmeside, som beskrevet i udbudsbetingelserne under 3.2.2)

Bilag 3:  Støtteerklæring

Bilag 4: Udkast til kontrakt  

Bilag 5: Kravspecifikation, kontraktens bilag 1

Bilag 6: Oversigtskort over kortlægningsområdet

Bilag 7. MapInfo-filer med kortlægningsområdet  

Bilag 8. GEUS Rapport 2012/101 Detaljeret bearbejdning af kortlægningsresultater samt evaluering af de samlede marine råstofressourcer i området nord for Sjælland. Se GEUS rapport 2012 

Bilag 9: GEUS rapport 2013/76 Evaluering af marine råstofressourcer i det Norlige Kattegat. Se GEUS rapport 2013

Bilat 10: GEUS notat 14-NA16-1 Gennemgang af området: Farvandet fra Djursland til Frederikshavn-Læsø. Se GEUS notat