Primær tilladelse til NCC Industry A/S til indvinding af råstoffer i område 548-HA Juelsgrund Øst

08-07-2016

NCC Roads A/S Råstoffer meddeles hermed tilladelse til indvinding af råstoffer i fællesområde 548-HA Juelsgrund Øst.

Tilladelsen er meddelt i henhold til § 20, stk. 2, nr. 2, i lov om råstoffer, jf. lovbekendtgørelse nr. 1585 af 10. december 2015.

Tilladelsen gælder fra den 8. august 2016 og indtil den maksimale tilladte indvindingsmængde er indvundet, dog senest til 8. august 2026.

De tilladte indvindingsmængder fremgår af bilag 1 i tilladelsen.

Klagefrist for afgørelsen udløber den 5. august 2016. Klage skal ske via Klageportalen, som man finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk .

 

Se tilladelse