Fornyet tilladelse for 5 år til anvendelse af sporstoffet uranin til opsporing af forureningskilder i Vejle kommune

18-07-2016

Naturstyrelsen har den 19. maj 2016 modtaget en ansøgning fra Vejle Kommune om fornyelse af tilladelse til at bruge sporstoffet uranin i vand i forbindelse med at opspore forureningskilder herunder til afklaring af fejlkoblinger i rørsystemer.

Afgørelse

Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning (SVANA) skal hermed meddele begrænset tilladelse for 5 år til brug af sporstoffet uranin til opsporing af forureningskilder efter miljøbeskyttelseslovens § 27, stk. 3.

Tilladelsen træder i kraft den 22. august 2016 i forlængelse af den tidligere tilladelses ophør.

 

Klagevejledning

Efter Miljøbeskyttelseslovens § 91 og § 98 kan afgørelsen påklages til Natur- og Miljøklagenævnet.

Klagefristen er 4 uger efter Miljøbeskyttelseslovens § 93 og udløber den 15. august 2016. En klage skal ske via Klageportalen, som man finder et link til på forsiden af Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk . Klagen sendes gennem Klageportalen til SVANA, der har truffet afgørelsen. Klagen skal være modtaget senest ved klagefristens udløb. Der opkræves et klagegebyr på 500 kr. for klager over afgørelser efter bl.a. miljøbeskyttelsesloven. 

 

Læs mere om afgørelsen