Fornyet offentlig høring om projektet om en fast Femern Bælt forbindelse mellem Danmark og Tyskland – Den tyske vurdering af virkning på miljøet (VVM)

04-07-2016

Tyskland startede d. 4. april 2014 en grænseoverskridende høring ved at høre Finland, Danmark, Norge, Polen og Sverige, der alle i løbet af anmeldelsesproceduren i juni 2010 havde tilkendegivet, at de ønskede at deltage i VVM-proceduren for den tyske godkendelsessektion af den faste Femern Bælt forbindelse.

Som følge af den tyske nationale høringsprocedure i 2014 og informationsmøder afholdt i 2015, har ansøgerne besluttet at opdatere og ændre deres ansøgning for den tyske del af tunnelen. Dette omfatter også en revision og ændring af det  ikke-tekniske resumé af den tyske VVM-rapport. 

Ansøgerne nu har ansøgt om en supplerende formel planrevisionsprocedure og en ny høring efter de tyske  procedureregler, som også kræver en fornyet grænseoverskridende høring i henhold til Espoo-konventionen og VVM- direktivet. 

Denne nye grænseoverskridende høring består af

•       Et opdateret og modificeret  ikke-teknisk resumé af den tyske rapport VVM (bilag 1 ), og

•       Et opdateret og modificeret uddrag af kap 3.6 – Sammenligning af hovedalternativer – valg af linjeføring ( bilag 2 ).

Se også vedlagte høringsbrev .

Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning formidler høringen i medfør artikel 3 i Espoo konventionen af 25. februar 1991 om vurdering af virkningerne på miljøet på tværs af landegrænserne og artikel 7 i EU’s VVM- direktiv (Europa-parlamentets og Rådets direktiv 2011/92/EU af 13. december 2011 om vurdering af visse offentlige og private projekters indvirkning på miljøet). 

Fristen for afgivelse af bemærkninger til Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning er senest fredag d. 26. august 2016 for borgere, virksomheder og organisationer mv. og  21. september 2016  for offentlige myndigheder. Evt. bemærkninger bedes fremsendt til , c.c.

Det følger af artikel 9, stk. 1, i den tyske VVM-lov at alle indvendinger eller bemærkninger, der ikke bygger på særlige privatretlige rettigheder og som afgives efter udløbet af den fastsatte høringsfrist d. 26. august 2016, ikke vil blive behandlet.