Afgørelse om at grundvandsovervågningsboring i skellet mellem matr. nr. 1h Balslev By, Balslev, ejerlav 400251 og matr. nr. 4d Balslev By, Balslev, ejerlav 400251, Middelfart Kommune ikke er VVM-pligtig

11-07-2016

Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning har den 14-06-2016 modtaget Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning, Nordjyllands anmeldelse via Middelfart Kommune om VVM-screening af etablering af en grundvandsovervågningsboring. Boringen er en del af den nationale grundvandsovervågning af grundvandsmængde og –kvalitet.

Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning har den 14-06-2016 modtaget Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning, Nordjyllands anmeldelse via Middelfart Kommune om VVM-screening af etablering af en grundvandsovervågningsboring. Boringen er en del af den nationale grundvandsovervågning af grundvandsmængde og –kvalitet.

Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning har på baggrund af en VVM-screening vurderet, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke er VVM-pligtigt. Afgørelsen er truffet efter § 3, i VVM-bekendtgørelsen, Bek. nr. 1832 af 16. december 2015 om visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning. 

Anmeldelsen er indgivet i henhold til § 2 i VVM-bekendtgørelsen. Boringen er omfattet af bilag 2, 2c i nævnte bekendtgørelse. 

Anmeldelsen, screeningen og afgørelsen kan hentes på nedenstående link. 

Screeningen er gennemført med udgangspunkt i det projekt, som er beskrevet for Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning og på baggrund af de miljømæssige forudsætninger, som er gældende på screeningstidspunktet.

Det skal bemærkes at både Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning og Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning, Nordjylland før den 1. juli 2016 lå under Naturstyrelsen.

 

Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen jf. planlovens §§ 58 og 59. 

Klagefristen er 4 uger fra afgørelsens offentlige bekendtgørelse på Styrelsen for Vand- og Naturforvaltnings hjemmeside. 

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Natur- og Miljøklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk . Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk . Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk , ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. 

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 500. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Gebyret tilbagebetales, hvis klageren får helt eller delvist medhold. Vejledning om klageregler og gebyrordning kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk . Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. 

Styrelsen for Vand- og Naturforvaltnings afgørelse kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra afgørelsens offentlige bekendtgørelse.

 

Sagens dokumenter

Afgørelse

Myndighedsscreeningsskema

Anmeldelse

Bilag 1 - Oversigtskort

Bilag 2 - Luftfoto