Frese Metal- og Stålstøberi A/S: Miljøgodkendelse

13-07-2016

Miljøstyrelsen har givet Frese Metal- og Stålstøberi A/S, Strudsbergsvej 2, 4200 Slagelse, miljøgodkendelse til oplag af op til 50 tons brugt støbesand, som opbevares udendørs i bigbags på befæstet areal.
Klage skal være modtaget senest den 10. august 2016.

Miljøgodkendelse

Miljøstyrelsen har givet Frese Metal- og Stålstøberi A/S, Strudsbergsvej 2, 4200 Slagelse, miljøgodkendelse til oplag af op til 50 tons brugt støbesand, som opbevares udendørs i vand- og støvtætte bigbags på befæstet areal. Godkendelse af oplaget gives som en vilkårsændring til den gældende miljøgodkendelse.

- læs vilkårsændring til gældende miljøgodkendelse af Frese Metal- og Stålstøberi A/S

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk. Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Natur- og Miljøklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af  www.nmkn.dk . Klageportalen ligger på  www.borger.dk  og  www.virk.dk . Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk , ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. .

Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 500. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagen skal være modtaget senest den 10. august 2016.

Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside (http://nmkn.dk/klage/).