Haldor Topsøe A/S: Miljøgodkendelse og afgørelse om ikke VVM-pligt

11-07-2016

Miljøstyrelsen har meddelt afgørelse om vilkårsændring for Haldor Topsøe A/S, Heimdalsvej 4-6, 3600 Frederikssund og truffet afgørelse om, at det ansøgte ikke er omfattet af VVM-reglerne.
En eventuel klage skal være modtaget senest den 8. august 2016.

Miljøgodkendelse

Miljøstyrelsen har meddelt afgørelse om ændring af vilkår 9 i afgørelse om revurdering af 10.12.2009 for Haldor Topsøe A/S, Heimdalsvej 4-6, 3600 Frederikssund.

Ændringen omfatter forhøjet emissionsgrænse for støv og dispensation fra kravet om dobbeltfiltrering fra 2 afkast fra bygning P4. Den nye emissionsgrænse ligger under den vejledende emissionsgrænse, og er ikke i konflikt med emissionsgrænser i relevante BAT-konklusioner.

- Læs miljøgodkendelsen for Haldor Topsøe

Afgørelse om, at projektet ikke er omfattet VVM-reglerne

Miljøstyrelsen har samtidig meddelt afgørelse om, at projektet ikke er omfattet af VVM-reglerne, da det ansøgte giver anledning til så marginale ændringer, at det ikke kan være til  skade for miljøet, jf. VVM-bekendtgørelsen nr. 957 af 27. juni 2016.

- Afgørelse om at projektet ikke er omfattet af VVM-reglerne

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelser og bygherres VVM-anmeldelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

Miljøgodkendelse
Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens §§ 98 – 100. Klageberettiget er bl.a. enhver med individuel, væsentlig interesse i sagen.

Afgørelse om, at projektet ikke er omfattet af VVM-reglerne
Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen jf. planlovens § 58.

Fælles
Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Natur- og Miljøklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af  www.nmkn.dk . Klageportalen ligger på  www.borger.dk  og  www.virk.dk . Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk , ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. . Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 500. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagen skal være modtaget senest den 8. august 2016.

Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside ( http://nmkn.dk/klage/ ).