Hammel Fjernvarme A.m.b.a.: Afgørelse om udarbejdelse af tilstandsrapport

08-07-2016

Miljøstyrelsen har afgjort, at Hammel Fjernvarme A.m.b.a., Irlandsvej 6, 8450 Hammel skal udarbejde basistilstandsrapport.
Klage skal være modtaget senest den 5. august 2016.

Basistilstandsrapport

Miljøstyrelsen revurderer i øjeblikket miljøgodkendelserne for Hammel Fjernvarme A.m.b.a., Irlandsvej 6 8450 Hammel. Miljøstyrelsen skal i den forbindelse træffe afgørelse om, hvorvidt Hammel Fjernvarme A.m.b.a. skal udarbejde en basistilstandsrapport. 

Miljøstyrelsen har som en del af Hammel Fjernvarmes ajourførte miljøtekniske beskrivelse modtaget en opdateret liste over de farlige stoffer/blandinger af stoffer, som virksomheden bruger, fremstiller eller frigiver i forbindelse med de aktiviteter, som er omfattet af bilag 1 i godkendelsesbekendtgørelsen.

 - læs afgørelsen om udarebejdelsse af basistilstandsrapport for Hammel Fjernvarme

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk . Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Natur- og Miljøklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af  www.nmkn.dk . Klageportalen ligger på  www.borger.dk og  www.virk.dk . Du logger på  www.borger.dk  eller  www.virk.dk , ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 500. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagen skal være modtaget senest den 5. august 2016.

Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside ( http://nmkn.dk/klage/ ).