AffaldVarme Aarhus: Afgørelse om ingen godkendelsespligt og ingen VVM-pligt for sprinkleranlæg

05-07-2016

Miljøstyrelsen har afgjort, at AffaldVarme, AffaldsCenter, Ølstedvej 20, 8200 Aarhus N, kan etablere et sprinkleranlæg tilknyttet halmlageret, uden at der skal gives særskilt miljøgodkendelse til anlægget eller udarbejdes en VVM-redegørelse.
Klage skal være modtaget senest den 2. august 2016.

Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Miljøstyrelsen har afgjort, at AffaldVarme, AffaldsCenter, Ølstedvej 20, 8200 Aarhus N, kan etablere et sprinkleranlæg bestående af en 1.000 m3 tank med vand til sprinkling samt sprinklerpumpe og tilhørende dieseltanke, uden at der skal gives særskilt miljøgodkendelse til anlægget.

- læs afgørelse om ikke godkendelsespligt for projektet

Screeningsafgørelse om ikke VVM-pligt

Miljøstyrelsen har samtidig meddelt afgørelse om, at projektet ikke kræver udarbejdelse af en særlig vurdering af projektets virkninger på miljøet (VVM-redegørelse), da det ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet jf. VVM-bekendtgørelsen nr. 1832 af 16. december 2015 § 3, stk. 1.

- screeningsafgørelse om ikke VVM-pligt for projektet

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk . Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Natur- og Miljøklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af  www.nmkn.dk . Klageportalen ligger på  www.borger.dk  og  www.virk.dk . Du logger på  www.borger.dk  eller  www.virk.dk , ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 500. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagen skal være modtaget senest den 2. august 2016.

Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside ( http://nmkn.dk/klage/ ).