Novozymes A/S: Miljøgodkendelse af spildevandstank

29-01-2016

Miljøstyrelsen har givet Novozymes A/S, Hallas Alle, 4400 Kalundborg miljøgodkendelse til etablering af en 50 m3 tank til særlig spildevandsfraktion.

Klage skal være modtaget senest den 26. februar 2016.

Miljøgodkendelse

Miljøstyrelsen har givet Novozymes A/S, Hallas Alle, 4400 Kalundborg, miljøgodkendelse til etablering af en 50 m 3 tank til spildevand fra virksomhedens granuleringanlæg.

Spildevandstanken etableres med tilhørende tæt befæstet holdeplads og placeres

lige nord for bygning EC. Spildevandet bortskaffes som farligt affald hos godkendte modtageanlæg.

- læs miljøgodkendelse af spildevandstank

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .
Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Natur- og Miljøklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk . Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk . Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk , ligesom du plejer, typisk med NEM-ID.  Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 500. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagen skal være modtaget senest den 25. februar 2016.

Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside ( http://nmkn.dk/klage/ ).