Hjarnø Havbrug A/S: Screeningsafgørelse om ikke VVM-pligt

21-01-2016

Miljøstyrelsen har truffet afgørelse i forbindelse med Hjarnø Havbrug A/S, Snaptunvej 57B Juelsminde 7130, om at der ikke er VVM-pligt til etablering af et havbrug syd for Endelave ved samtidig ophør af en tilsvarende produktion af fisk på det eksisterende Hundshage havbrug i As Vig.
En eventuel klage skal være modtaget senest den 18. februar 2016

Screeningsafgørelse om ikke VVM-pligt

Miljøstyrelsen har meddelt afgørelse om at projektet ikke kræver udarbejdelse af en særlig vurdering af projektets virkninger på miljøet (VVM-redegørelse), da det ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet jf. bkg. nr. 382 af 25. april 2012, § 3, stk. 1.

- Screeningsafgørelse om ikke VVM-pligt for Hjarnø Havbrug A/S
VVM-anmeldelse 
Hjarnø Havbrug A/S - ved Endelave

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres i Horsens Folkeblad samt på www.mst.dk .
Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen, for så vidt angår retlige spørgsmål.

Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet i medfør af § 51, stk. 1 i bekendtgørelse nr. 1616 af 10. december 2015 af lov om beskyttelse af havmiljøet. De klageberettigede fremgår af samme lovs § 52.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Natur- og Miljøklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk . Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk . Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk , ligesom du plejer, typisk med NEM-ID.  Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 500. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagen skal være modtaget senest den 18. februar 2016.

Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside ( http://nmkn.dk/klage/ ).