Hvide Sande Havn: Ansøgning om miljøgodkendelse

05-02-2016

Hvide Sande Havn har søgt om miljøgodkendelse til anvendelse af lettere forurenet sandjord i indre dæmning på slutdepot for oprenset havnesediment, Østhavn, Hvide Sande Havn, Beddingvej, 6960 Hvide Sande.
Høringsfrist udløber den 4. marts 2016 kl. 16.00.

Ansøgning om miljøgodkendelse

Hvide Sande Havn, Fossanæsvej 22, 6960 Hvide Sande, har søgt om miljøgodkendelse til anvendelse af lettere forurenet sandjord til indbygning i eksisterende dæmning mellem etape 1 og 2 på slutdepot for oprenset havnesediment, Østhavn, Hvide Sande Havn, Beddingvej, 6960 Hvide Sande.

Enhver har ret til at se ansøgningsmaterialet og eventuelt at kommentere det. Ansøgningsmaterialet vil blive fremsendt pr. mail eller evt. som papirudgave, såfremt det måtte ønskes, så snart vi har modtaget anmodning derom. Kommentarer skal gives senest 2 uger, fra man har fået materialet. Man kan også bede om at få tilsendt udkastet til afgørelse, når det foreligger. Enhver har ret til at kommentere udkastet inden 2 uger, fra det er modtaget.

Retten til at se sagens akter, sker med de begrænsninger, der fremgår af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger. Det gælder både i forhold til udkastet til afgørelse og eventuelt supplerende materiale.

Vi gør opmærksom på, at der er åbenhed i Miljøstyrelsens sagsbehandling, og at høringssvar i miljøsager er omfattet af reglerne om aktindsigt. For god ordens skyld skal vi derfor oplyse, at tilkendegivelser samt navn og adresse på hvem, der er kommet med tilkendegivelsen vedr. sagen, vil kunne optræde i Miljøstyrelsens afgørelse, som bl.a. offentliggøres på www.mst.dk/annoncer . Enhver, som er interesseret, kan bede om at få en kopi af indkomne høringssvar. Derudover vil modtagne bemærkninger kunne blive forelagt ansøgeren til kommentering, hvis vi skønner, at det er nødvendigt.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelser offentliggøres udelukkende på www.mst.dk.

Henvendelse om ansøgningen

Kommentarer, spørgsmål og anmodninger om at se sagen eller at få tilsendt udkastet til afgørelse skal rettes til Miljøstyrelsen Virksomheder, Lyseng Alle 1, 8270 Højbjerg eller .

Anfør venligst dit navn og adresse samt journal nummer: MST-1270-01832 på henvendelsen.

Henvendelsen om at se ansøgningsmaterialet skal være modtaget senest den 4. marts 2016 inden kl. 16.