Afgørelse om ikke at meddele påbud til Cheminova A/S

03-02-2016

Miljøstyrelsen har truffet afgørelse om ikke at meddele påbud om fjernelse af betonkonstruktion, som har indeholdt svovlaffald, beliggende Thyborønvej 78, 7673 Harboøre.
Klage skal være modtaget senest den 2. marts 2016.

Afgørelse

Miljøstyrelsen har meddelt Cheminova A/S beliggende Thyborønvej 78, 7673, Harboøre:

  • at forholdet vedr. svovlgruberne er lovliggjort med tømning af svovlgruberne for affaldssvovl og bortskaffelse til godkendt modtager, og
  • at Miljøstyrelsen ikke agter at udstede yderligere påbud i sagen om afvikling af svovlgruberne, f.eks. om fjernelse af betonkonstruktionen.

Formålet er at sikre tømning af de ”midlertidige” svovlgruber udført i støbt beton. Svovlgruberne har været anvendt til opbevaring af affaldssvovl produceret i 1965-73, samt forurenet sand mm. Miljøstyrelsen har på baggrund af undersøgelser af betonkonstruktionen vurderet, at betonen ikke udgør en væsentlig miljømæssig risiko, som kan begrunde et påbud om fjernelse.

- Læs afgørelsen til Cheminova A/S

Aktindsigt

Det skal samtidigt oplyses, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelsen offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .

Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages af:

  • virksomheden
  • enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald
  • kommunalbestyrelsen
  • Sundhedsstyrelsen
  • landsdækkende foreninger og organisationer i det omfang, de har klageret over den konkrete afgørelse, jf. miljøbeskyttelseslovens §§ 99 og 100
  • lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø eller rekreative interesser som formål, og som har meddelt Miljøministeren, at de ønsker underretning om afgørelsen

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Natur- og Miljøklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af  www.nmkn.dk . Klageportalen ligger på  www.borger.dk  og  www.virk.dk . Du logger på  www.borger.dk  eller  www.virk.dk , ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 500. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagen skal være modtaget senest den 2. marts 2016.

Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside ( http://nmkn.dk/klage/ ).

En klage har opsættende virkning, med mindre Natur- og Miljøklagenævnet bestemmer andet.

Et eventuelt søgsmål i forhold til påbuddet skal anlægges ved domstolene inden 6 måneder, fra påbuddet er meddelt.